drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono skargę, I SA/Ke 799/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 799/05 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2006-03-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Pędziwilk-Moskal
Ewa Rojek /sprawozdawca/
Maria Grabowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane
II FSK 889/06 - Wyrok NSA z 2007-07-05
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 ART.151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art.187, art.75, art.121, art.125, art.72 par.2 pkt3, art.73 par.2 pkt1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Sygnatura akt: I SA/Ke 799/05 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.), Protokolant: Referent stażysta Krzysztof Armański, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29.03.2006 r. sprawy ze skargi B. N. i J. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. oddala skargę

Uzasadnienie

1

ISA/Ke 799/05

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją nr. [...] z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego nr. [...] z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. w kwocie [...] zł ze wspólnego zeznania małżonków J. i B. N. wynikającej z wykazania przez pracodawcę w PIT-11 za 2002r. niewypłaconej odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z pracy.

W uzasadnieniu organ wskazał, że wnioskiem z dnia 10 maja 2005r. J. N. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ujęcia przez płatnika firmę A. Sp. z o.o. w PIT- 11 za 2002r. kwoty odprawy pieniężnej w wysokości [...] zł, której nigdy nie otrzymał. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że płatnik w kartotece wynagrodzeń J. N.a za 2002r. wykazał odprawę pieniężną w kwocie [...] zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy od tej kwoty w wysokości [...] zł i ujął te kwoty w wystawionej informacji PIT-11 za 2002r. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w K. IVP 2248/02 z dnia 22.IV.2005r. zasądzono od spółki A. na rzecz J. N. odprawę w kwocie brutto [...] zł. Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26.VII.1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U.Nr. 14 poz. 176 za 2000r. Ze zm.) przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W myśl art. 12 ust.1 tej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródła finansowania tych wypłat i świadczeń , a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze,za godziny nadliczbowe,różnego rodzaju dodatki, nagrody,ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego,czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W świetle powyższego płatnik niezasadnie wykazał w informacji PIT-11 po stronie przychodów ze stosunku pracy odprawę w wysokości 8535,32 zł i naliczoną od tej odprawy zaliczkę w kwocie [...] zł, bowiem podatnik tej odprawy nie otrzymał, zatem nie została od niej pobrana zaliczka ze środków podatnika.

Małżonkowie N. w dniu 3.IV.2003r. złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2002 na PIT-37. J. N.wykazał dochód ze stosunku pracy w kwocie [...] zł oraz pobrane przez płatnika zaliczki w kwocie [...] zł. Ponadto wykazał dochód z umowy zlecenia w kwocie [...] zł. B. N. wykazała dochód ze stosunku pracy w kwocie [...] zł oraz dochód z emerytury-renty krajowej [...] zł. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie oraz wydatków na cele mieszkaniowe wykazali należny podatek dochodowy w kwocie [...] zł i nadpłatę w kwocie [...] zł, która została zwrócona. W dniu 21.VI.2005r. Na wezwanie organu I instancji skarżący złożyli korektę zeznania podatkowego za 2002r. w związku ze złożonym wnioskiem o nadpłatę. W złożonej korekcie J. N. wykazał dochód ze stosunku pracy w wysokości [...] zł(tj. po pomniejszeniu o odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy w kwocie [...] zł) oraz wykazane przez płatnika w PIT-11 zaliczki w kwocie [...] zł(tj. z uwzględnieniem zaliczki w kwocie [...] zł od należnej lecz niewypłaconej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy).Pozostałe pozycje pozostały bez zmian. Ostatecznie więc podatnicy w korekcie wykazali należny podatek dochodowy w kwocie [...] zł i nadpłatę w kwocie [...] zł. Nadpłata w kwocie [...] zł wynikła na skutek uwzględniania w korekcie zeznania PIT-37 przychodu ze stosunku pracy pomniejszonego o niewypłaconą odprawę, natomiast zaliczki od tego dochodu podatnik wykazał w kwocie [...] zł zamiast w kwocie [...] zł. Skoro zatem podatek dochodowy należny za 2002r. od skarżących jest zgodny z podatkiem wykazanym w złożonej w dniu 21.VI.2005r. korekcie brak było podstaw do wydania decyzji określającej należny podatek dochodowy. Tym samym należało stwierdzić brak podstaw do stwierdzenia nadpłaty.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze małżonkowie N. wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji. Zdaniem skarżących doszło do naruszenia prawa materialnego art. 72 par.1 pkt 2, art. 73 par.2 pkt 1 i art.75 par.2 pkt 1a Ordynacji podatkowej. Naruszenie powyższych przepisów polega na tym, że organ nie uznał ,że z dniem złożenia zeznania rocznego za 2002r. nie powstała nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo pobrania i odprowadzenia przez płatnika zaliczki na podatek od niewypłaconej odprawy. Skarżący wskazali, że skoro płatnik dokonał potrącenia zaliczki na podatek od spornej a niewypłaconej kwoty to o kwotę tą należało pomniejszyć jego podatek należny za ten rok. Nadto zdaniem skarżących doszło do naruszenia art.121 i 125 Ordynacji podatkowej poprzez to, że organy podatkowe działały w sposób naruszający zaufanie do nich oraz zwlekały z rozstrzygnięciem sprawy. Nadto wbrew art. 187 par.1 i 188 Ordynacji podatkowej organy nie przeprowadziły dowodu z deklaracji PIT-14 składanych przez płatnika i jego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W odpowiedzi ma skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie wywodząc jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.Nr. 153 poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że wyeliminować z obrotu prawnego można jedynie takie rozstrzygnięcie, które narusza prawo i to w stopniu mającym wpływ na jego treść.

Zaskarżona decyzja prawa nie narusza.

Stosownie do dyspozycji art.75 par. 1 Ordynacji podatkowej( w brzmieniu obowiązującym od 1.I.2003r.) jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Redakcja tego artykułu wskazuje, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy podatek( w tym zaliczka na podatek – patrz art. 3 pkt 3 lit. a Ordynacji podatkowej) został pobrany przez płatnika. Obowiązkiem płatnika zgodnie z art. 8 OP jest obliczenie podatku,pobranie go od podatnika i wpłacenie podatku organowi podatkowemu. W omawianym przepisie art. 75 par. 1 OP mowa jest jedynie o czynności pobrania podatku przez płatnika od podatnika co oznacza, że stwierdzenie nadpłaty na wniosek podatnika( a w konsekwencji zwrot mu tej nadpłaty) uzależnione jest wyłącznie od zaistnienia tej czynności( tzn. pobrania podatku przez płatnika). Stwierdzenie nadpłaty na wniosek podatnika nie może zatem nastąpić w sytuacji gdy pobranie podatku- zaliczki nie nastąpiło a płatnik jak to miało miejsce w sprawie niniejszej dokonał wpłaty zaliczki z własnych środków bez pobierania jej od podatnika co w konsekwencji oznacza, że uszczuplenie majątku podatnika nie nastąpiło. Czynność pobrania jest zatem warunkiem koniecznym stwierdzenie nadpłaty przez organ podatkowy. Skoro co nie jest sporne skarżący odprawy nie otrzymał to okoliczność, że zaliczka od tej odprawy nie została pobrana z jego środków też nie może budzić wątpliwości. Również redakcja art. 73 par. 1 pkt 2 OP wskazuje , że nadpłata powstaje z dniem pobrania przez płatnika podatku( a nie wpłacenia go do organu podatkowego). Na fakt, iż nadpłata powstaje z chwilą pobrania przez płatnika podatku- zaliczki wskazuje też redakcja art. 72 par. 1 pkt 2 OP. Przepis ten stanowi, że za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej niż należna. Tym samym zarzuty skarżących o naruszeniu art. 72 par. 1 pkt 2 i 73 par 2 pkt 1 75 par 2 pkt 1a nie są zasadne. Nie są również zasadne zarzuty naruszenia art.121 i 125 OP poprzez zarzut prowadzenia postępowania w sposób naruszający zaufanie do organów podatkowych, oraz przewlekle prowadzenie postępowania. Skarżący fakt nieotrzymana od pracodawcy odszkodowania wykazanego przez niego w PIT-11 udowodnił dopiero prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego z dnia 22.IV.2005r. Wniosek o nadpłatę skarżący złożył dnia 10.V.2005r. zaś organ I instancji decyzję swoja podjął dnia [...] po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Organ II instancji decyzję podjął dnia [...]. Nie można zatem przypisać organom zwłoki w działaniu .Postępowanie przeprowadzone zostało prawidłowo , prawa podatników były w nim respektowane ,zapewniono im czynny udział w postępowaniu. Nie doszło też do naruszenia art 187 i 188 OP albowiem organy podatkowe przeprowadziły staranne postępowanie dowodowe wykorzystując m.inn zeznanie PIT -11 na które skarżący się powoływał .Nie było objęte sporem czy płatnik dokonał organowi wpłaty zaliczki , ale czy zaliczkę tę pobrał ze środków skarżącego. Dowody zebrane w sprawie do rozstrzygnięcia powyższej kwestii były wystarczające i w związku z tym nie było potrzeby przeprowadzać dowodu z deklaracji PIT-14 składanych przez płatnika. Wspomnieć trzeba , że o przeprowadzenie takiego dowodu skarżący nie występowali.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.VIII.2002r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi(Dz.U.Nr.153 poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt