drukuj    zapisz    Powrót do listy

6279 Inne o symbolu podstawowym  627, Prawo pomocy, Inne,  , V SA/Wa 1230/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1230/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-30  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Zawiślak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6279 Inne o symbolu podstawowym  627
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inne
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 246 § 1 pkt 1, art. 258 § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Tomasz Zawiślak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi T. I. na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania; postanawia: - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie

T. I. wnosząc skargę na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców z [...] marca 2008 r. wystąpiła z wnioskiem (uzupełnionym na urzędowym formularzu PPF z 12 maja 2008 r.) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z konkubentem, nie posiada nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych, nie osiąga żadnego dochodu, pozostaje na utrzymaniu konkubenta, który otrzymuje stały zasiłek socjalny w wysokości 444 zł miesięcznie.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Rozpoznając wniosek uznano, iż skarżąca wykazała, iż nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia przede wszystkim ta okoliczność, iż cudzoziemka nie posiada źródła dochodu, które pozwoliłoby jej ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym oraz zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika, zaś dochód pozostającego z nią we wspólnym gospodarstwie domowym konkubenta – po uwzględnieniu kosztów związanych z utrzymaniem – nie wystarcza na poniesienie jakichkolwiek kosztów sądowych. Ponadto wzięto pod uwagę, iż wnioskodawczyni nie posiada nieruchomości, oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt