drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Koszty sądowe Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 903/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 903/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-04-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 1, par. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Józefa A. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 10 grudnia 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 367/03 wydanego w sprawie ze skargi Józefa A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 27 maja 2003 r. , (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu rachunkowego w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2000 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2003 r., I SA/Lu 367/03, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Józefa A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 27 maja 2003 r. dotyczące odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu rachunkowego w decyzji. W dniu 31 marca 2004 r. Skarżący reprezentowany przez radcę prawnego Ireneusza J. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Rozpoznając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skargę należy odrzucić. Jak stanowi par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/ w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności pobiera się wpis stały. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej niż 100 zł /par. 3 powołanego rozporządzenia/. Natomiast zgodnie z art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270/ pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania o uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Rozpatrywana skarga dotyczy postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym, skarżący natomiast reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego, a więc Sąd nie miał obowiązku wzywać strony do uiszczenia wpisu. Opłaty tej nie uiszczono.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt