drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Prawo pomocy, Minister Finansów, Żadne z wyżej wymienionych, III SA/Wa 549/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 549/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-01  
Data wpływu
2008-03-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Kocewiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par. 1, art. 258 par. 1 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Anna Kocewiak po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. D. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia: - oddalić wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu PPF A. D. (dalej "skarżąca" lub "strona") wniosła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że uzyskiwane dochody (łącznie z dochodami męża) nie są wystarczające, aby pokryć koszt ustanowienia adwokata, który sporządziłby skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z [...] maja 2008 r. Uzyskiwane dochody skarżąca i jej mąż przeznaczają przede wszystkim na leki i leczenie - obojgu dolegają liczne schorzenia. Mąż skarżącej z tej przyczyny nie może podjąć zatrudnienia, a działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącą przynosi znikome dochody i kontynuowana jest jako forma rehabilitacji. Skarżąca dodała, że ze względu na sytuację finansową pomocy udziela jej rodzina.

Do majątku skarżąca zaliczyła dom (220 metrów kwadratowych), mieszkanie (90 metrów kwadratowych) oraz nieruchomość rolną "w dzierżawie" na 10 lat [...] hektara). Do dochodów zaliczyła rentę własną i męża (łącznie 1.080,35 zł netto) oraz dochód z działalności gospodarczej - 106,64 zł za 2007 r.

Pismem z 11 czerwca 2008 roku referendarz sądowy wezwał skarżącą do nadesłania dodatkowych dokumentów i przedstawienia informacji dotyczących stanu majątkowego oraz dochodów. Odpowiadając na wezwanie w dniu 18 czerwca 2008 r. skarżąca cofnęła wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, stwierdzając, że zdobycie dokumentów, o które została poproszona w wezwaniu wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, termin jest zbyt krótki, a ponadto wskazane dokumenty już znajdują się w aktach.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a, Sąd może - na wniosek strony - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. W myśl art. 245 § 2 i § 3 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, a w zakresie częściowym - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W niniejszej sprawie skarżąca wnioskowała o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika. Pismem z 18 czerwca 2008 r. skarżąca cofnęła wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. Przyjąć więc należy, że odstępując od żądania ustanowienia pełnomocnika, zmodyfikowała złożony wniosek, ograniczając jego zakres do kosztów sądowych.

Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie, zarządzeniem z 13 marca 2008 r. uznał, że sprawa ze skargi A. D. należy do katalogu spraw objętych zwolnieniem od kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 p.p.s.a., co oznacza, że na skarżącej nie spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów rozpoznania sprawy i strona domaga się tego samego, co zostało jej przyznane w ustawie - zwolnienia od kosztów sądowych. Dlatego też, merytoryczne rozpoznawanie wniosku o przyznanie prawa pomocy, poprzez dokonywanie oceny oświadczeń wnioskodawcy, co do sytuacji majątkowej i zdolności płatniczych, w niniejszej sprawie jest niecelowe.

Ponieważ ustawa - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera normy, która pozwalałaby umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy w przypadku ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych ze względu na przedmiot skargi, wniosek ten postanowiono oddalić.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 243 § 1 i art. 258 § 1 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt