drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Inne, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono zażalenie, IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-15  
Data wpływu
2006-11-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 264/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II OZ 1281/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1280/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie z dnia 21 lutego 2008r. wzywające do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006r. nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: odrzucić zażalenie E. L.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 marca 2008r. E. L. wniosła wraz z J. L. i J. L. zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 lutego 2008r. wzywające na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) J. L. oraz J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 12 lutego 2008r. w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu administracyjnym ( Dz. U. nr 221, poz. 2193).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 w zw. z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie, które jest niedopuszczalne.

Należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 194 § 1 ustawy P.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego jedynie w wypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wymienione we wskazanym art. 194 § 1 pkt. 1 – 10.

Zarządzenie przewodniczącego zobowiązujące do uiszczenia wpisu od zażalenia ma charakter indywidualny i jest skierowane do określonej strony postępowania. Obowiązek ten oparty jest na skonkretyzowanym interesie prawnym i faktycznym strony wnoszącej pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy P.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy. Z powyższego przepisu wynika, że jedynie stronie postępowania, która jest adresatem zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia opłaty (wpisu) sądowej przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniesione za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwania .

W niniejszej sprawie adresatem zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia byli jedynie J. L. i J. L.. Należy zatem stwierdzić, iż wniesienie przez E. L. zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu od zażalenia, jest niedopuszczalne.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 ustawy P.p.s.a.Powered by SoftProdukt