drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Łd 1064/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1064/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2007-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Renata Kubot-Szustowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 1539/08 - Wyrok NSA z 2009-12-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Sentencja

Dnia 6 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział II w składzie następującym: Sędzia WSA Renata Kubot – Szustowska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia odrzucić skargę kasacyjną uczestniczki postępowania T. M.

Uzasadnienie

W dniu 10 grudnia 2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza O. z dnia [...] nr [...] znak: [...], odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego.

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2008 roku oddalono skargę.

W dniu 7 lipca 2008 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga kasacyjna uczestniczki postępowania T. M. od powyższego wyroku, sporządzona przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika uczestniczki postępowania T. M. adwokata M. K., opłacona wpisem sądowym w kwocie 100,00,-zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p. p. s. a. - od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W myśl art. 177 § 1 p. p. s. a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 1). W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (§ 2).

Aby termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczął bieg, orzeczenie musi zostać stronie doręczone w sposób skuteczny. Jeżeli stron było więcej niż jedna, termin ten zacznie biec dla każdej z nich oddzielnie. Ponieważ powołana ustawa uzależnia możliwość skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę, od doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, to w konsekwencji niezłożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę w ustawowym terminie zamyka drogę do jego zaskarżenia i skutkuje uprawomocnieniem. (por. Maciej Kobak, artykuł: Prawomocność formalna orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. ZNSA.2007.2.30, Teza nr 1).

W niniejszej sprawie uczestniczka postępowania T. M. nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego w dniu 4.czerwca 2008 r., oddalającego skargę A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. Niniejsze orzeczenie wraz z uzasadnieniem nie zostało jej więc doręczone, a tym samym, nie rozpoczął biegu termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Stosownie do treści art. 178 p. p. s. a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, których braków formalnych strona nie uzupełniła w terminie. W tym stanie rzeczy skarga kasacyjna T. M. – jako niedopuszczalna – podlegała odrzuceniu.

Na marginesie już jedynie wskazać zatem należy, iż wniesiona skarga kasacyjna została również nieprawidłowo opłacona. Wpis stały wynosi bowiem w rozpatrywanej sprawie, stosownie do postanowień § 3 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) 250,00,-zł., natomiast opłata, uiszczona przez wnoszącego skargę kasacyjną pełnomocnika uczestniczki, będącego adwokatem, wynosi jedynie 100,00,-zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 141 § 2 p. p s. a. orzekł jak w postanowieniu.

A. Br.Powered by SoftProdukt