drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, I SA/Gd 457/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 457/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-18  
Data wpływu
2007-05-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Ewa Wojtynowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II FZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.178 w zw. z art. 194 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał spółce A Sp. z o.o. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, odmawiając wnioskodawcy ustanowienia radcy prawnego.

Postanowienie zostało zaskarżone przez spółkę w drodze zażalenia. Z uwagi na braki formalne zażalenia strona skarżąca została wezwana do usunięcia ich poprzez podpisanie zażalenia oraz jego odpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia pisma.

Zgodnie z normą prawną wynikającą z art. 178 w zw. z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 9Dz.U. 153, poz. 1270, dalej jako "p.p.s.a.") sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 18 czerwca 2008 r., tym samym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upływał w dniu 25 czerwca 2008 r. Termin ten upłynął bezskutecznie, ponieważ strona skarżąca uzupełniła braki zażalenia w dniu 27 czerwca 2008 r., a więc po terminie.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 194 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt