drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, VII SA/Wa 2129/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2129/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska
Izabela Ostrowska /przewodniczący/
Jolanta Zdanowicz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 art. 71 w zw z 51 oraz 59
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska, , Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska, Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz (spr.), Protokolant Agnieszka Ciszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2008 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie skargę oddala

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] decyzją Nr [...]

z dnia [...] września 2007r. udzielił J. i J. C. pozwolenia na użytkowanie budynku hurtowni mrożonek na działce nr [...] w miejscowości P. [...], o powierzchni użytkowej [...] m2.

W uzasadnieniu organ powiatowy wskazał, że przeprowadzona 11 września 2000r. wizja lokalna w budynku gospodarczym wykazała, iż prowadzana jest tam hurtownia mrożonek, a zmiana sposobu użytkowania nastąpiła bez wymaganego prawem pozwolenia (zmieniona funkcja obiektu gospodarczego na magazynowo – handlowy – biurowy).

W związku z powyższym na inwestorów nałożono obowiązek uzyskania odpowiednich opinii i inwentaryzacji technicznej, który to obowiązek wykonali. Starosta [...] decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2001r. udzielił inwestorom pozwolenia na użytkowanie budynku – hurtowni, jednakże decyzja ta została uchylona decyzją organu II instancji z dnia [...] czerwca 2001r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia dotyczącego uciążliwości obiektu. Po złożeniu przez inwestora przeglądu ekologicznego Starosta [...] decyzją nr [...] z dnia [...] września 2002r. ponownie udzielił pozwolenia na użytkowanie, a organ II instancji decyzją z dnia [...] maja 2003r. utrzymał w mocy przedmiotowe pozwolenie.

W wyniku zaskarżenia tej decyzji przez właściciela posesji, Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie wyrokiem z dnia 29 września 2004r., sygn. akt 7/IV SA 1902/03 uchylił obie decyzje ze względu na naruszenie wymogów procesowych (nie dokonanie oględzin obiektu przed udzieleniem pozwolenia).

Po przeprowadzeniu kontroli w dniu 12 stycznia 2005r. i stwierdzeniu że obiekt nadaje się do użytkowania PINB w [...] decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2005r. udzielił inwestorom pozwolenia na użytkowanie budynku hurtowni.

Skargę sądową na tę decyzję wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie wyrokiem z dnia 25 stycznia 2006r., sygn. akt VII SA/Wa 909/05 uchylił zaskarżoną decyzję, bowiem organ wadliwie potraktował sprawę jako nową i zastosował przepisy obowiązujące w dacie wydawania decyzji, zamiast przepisy dotychczasowe.

PINB w [...] powiadomił strony o możliwości zapoznania się

z materiałem sprawy, a następnie decyzją Nr [...] z dnia [...] czerwca 2006r. udzielił inwestorom pozwolenia na użytkowanie hurtowni mrożonek.

Rozstrzygnięcie to zostało uchylone przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2006r. z uwagi na konieczność powtórnego przeprowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z art. 59 Prawa budowlanego po uchyleniu wyrokiem sądowym wcześniejszej decyzji. Wobec powyższego organ powiatowy po przeprowadzeniu kontroli obiektu w dniu 13 września 2007r. stwierdził, iż obiekt jest wybudowany zgodnie z inwentaryzacją, teren wokół budynku został uprzątnięty, a obiekt nadaje się do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, co stanowiło podstawę do udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

Rozpoznający sprawę w wyniku odwołania właściciela sąsiedniej nieruchomości, [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją Nr [...] z dnia

[...] listopada 2007r. utrzymał w mocy przedmiotowe pozwolenie na użytkowanie hurtowni mrożonek.

W uzasadnieniu organ odwoławczy uznał za prawidłowe stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazując, iż do przedmiotowej sprawy ma zastosowanie art. 71 w związku z art. 51 Prawa budowlanego w brzmieniu sprzed nowelizacji z 16 kwietnia 2004r. Powołując art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego organ II instancji stwierdził, że czynności kontrolne zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym zgodnie z inwentaryzacją techniczną obiektu stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych nie budzi zastrzeżeń, zaś przegląd ekologiczny hurtowni wskazuje, że jej działalność nie narusza interesów osób trzecich, a zatem udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu było w pełni uzasadnione.

Skargę sądową na powyższą decyzję wniósł właściciel sąsiedniej nieruchomości R. S. domagając się jej uchylenia z powodu niezgodności z prawem. Skarżący podkreślił, że inwestor nie posiada pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu , a budynek został rozbudowany w wyniku samowoli budowlanej.

Zdaniem skarżącego opinia przeglądu ekologicznego została wydana zza biurka, a nie podczas faktycznego rozładunku TIR – ów, kiedy hałas jest nie do zniesienia, zaś tok postępowania przy oględzinach, kiedy urzędnicy widzieli skarżącego za bramą,

a inwestor go nie wpuścił, był celowy.

Skarżący zarzucił, że w takiej sytuacji nie miał możliwości wypowiedzenia się

i wniesienia uwag, a wydane decyzje są niezgodne z prawem.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej, dokonywana przez Sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia będącego przedmiotem tej oceny pod względem zgodności z przepisami prawa materialnego oraz pod względem zgodności z przepisami postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest do zbadania czy organ administracji orzekając w sprawie, nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik postępowania.

Kontrolą sądową objęta jest decyzja organu wojewódzkiego z dnia [...] listopada 2007r. w przedmiocie udzielenia J. i J. C. pozwolenia na użytkowanie budynku hurtowni mrożonek o pow. użytk. [...]m2 usytuowanej na działce [...] w miejscowości P. [...].

Sprawa udzielenia pozwolenia na użytkowanie tego obiektu od 2000r. przechodziła zmienne koleje losu, a dwa wyroki sądowe uchylające pozwolenie zapadły wskutek naruszenia wymogów procesowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2004r., sygn. akt 7/IV SA 1902/03 uchylający pozwolenie w związku z niedokonaniem przez organ oględzin obiektu i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z dnia 25stycznia 2006r., sygn. akt VII SA/Wa 909/05 uchylający pozwolenie z uwagi na pominięcie przez organ przy orzekaniu przepisu intertemporalnego nowelizacji ustawy – art. 7 ust. 1 nakazującego stosowanie przepisów dotychczasowych dla spraw nie zakończonych decyzją ostateczną).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych wyrokach, organ powiatowy powiadomił strony o terminie przeprowadzanych oględzin 13 września 2007r., a komisja tego dokonująca stwierdziła zgodność obiektu z inwentaryzacją, oraz przydatność obiektu do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Powyższe stanowiło podstawę do udzielenia inwestorom pozwolenia na użytkowanie obiektu decyzją PINB z dnia [...] września 2007r. wydaną na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3, art. 59, art. 81 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego z 1994r. w zw. z art. 7 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej z dnia 27 marca 2003r. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2007r. utrzymał powyższe pozwolenie w mocy podkreślając, że przedstawione dokumenty urzędowe tj. sporządzona inwentaryzacja techniczna, przegląd ekologiczny oraz wynik oględzin obiektu w pełni uzasadniały udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 59 Prawa budowlanego z 1994r. w brzmieniu obowiązującym na datę wszczęcia postępowania, właściwy organ wydaje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego po protokolarnym stwierdzeniu na miejscu budowy zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy oraz pozwolenia na budowę

i uporządkowaniu terenu budowy.

PINB w [...] przed wydaniem decyzji Nr [...] z dnia [...] września 2007r., uprzednio przeprowadził czynności sprawdzające w dniu 13 września 2007r. na działce nr ew. [...] w P. [...], zawiadamiając o dacie ich przeprowadzenia strony postępowania (zawiadomienie z dnia 3 września 2007r. z potwierdzeniem odbioru), a wynik tego sprawdzenia wskazujący, że obiekt usytuowany na terenie nieruchomości został wybudowany zgodnie z inwentaryzacją i doprowadzony do należytego stanu, oraz nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem uzasadniał udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W kwestii zarzutu skargi o zmianie sposobu użytkowania obiektu bez pozwolenia, co jest przedmiotem niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że w sprawie doszło do samowoli bowiem zmieniona została funkcja budynku gospodarczego na hurtownię mrożonek, bez zgłoszenia tego właściwemu organowi. Prawidłowy tryb usunięcia tej nieprawidłowości został przewidziany przepisami art. 71 w zw. z art. 51 Prawa budowlanego z 1994r. i postępowanie administracyjne w tej materii zostało przeprowadzone prawidłowo stosownie do powyższych przepisów. Na inwestora nałożono w trybie art. 51 Prawa budowlanego z 1994r. obowiązki mające na celu doprowadzenie do zgodności z prawem, tj. uzyskanie stanowiska organów opiniodawczych co do wymagań niezbędnych przy prowadzeniu sprzedaży artykułów spożywczych, lokalizacji obiektu w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie inwentaryzacji technicznej obiektu samowolnie zaadaptowanego na potrzeby działalności gospodarczej (vide postanowienia PINB z [...] września 2000r.), a następnie sporządzenie przeglądu ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na środowisko. W/w przegląd ekologiczny, sporządzony przez biegłego mgr inż. akustyk J. S., wykazał że przedmiotowa hurtownia nie jest uciążliwa dla środowiska zarówno w zakresie emisji zanieczyszczeń jak i emisji hałasu.

Poziom hałasu zewnętrznego w środowisku jest poniżej wartości dopuszczalnych w dzień, zaś tym bardziej w nocy, gdzie pełne ogrodzenie i murowany garaż spełnia funkcję ekranu urbanistycznego.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z art. 59 Prawa budowlanego organ przeprowadził czynności sprawdzające w terenie o terminie których powiadomił skarżącego. Skarżący nie stawił się, co wynika z protokołu oględzin z dnia 13 września 2007r. Protokół z przeprowadzonych przez organ czynności jest dokumentem urzędowym, który – w myśl art. 76 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego – stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Dokument ten nie ma adnotacji o podnoszonym przez skarżącego fakcie zamknięcia bramy i niemożliwości uczestniczenia przez niego w czynnościach organu.

Zarzut skargi o niemożności uczestnictwa w kontrolnej czynności i związany

z tym brak możliwości wniesienia uwag mógłby mieć znaczenie, gdyby skarżący wykazał, że miało to wpływ na wynik tej kontroli. Wprawdzie organ odwoławczy nie wypowiedział się w kwestii tego zarzutu, jednakże uchybienie to pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie administracyjne, bowiem skarżący zgodnie z zasadą czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 §1 kpa) oraz zasadą względnej jawności akt postępowania (art. 73 § 1 kpa) miał prawo wglądu do akt i wniesienia uwag, zaś ochronę swoich interesów realizował przez wnoszenie odwołania. Skarżący nawet nie twierdzi, aby podjął czynności zagwarantowane stornie w/w przepisami kpa, a zatem nie sposób podzielić stanowiska, iż zainteresowany nie mógł wnieść uwag do protokołu w świetle uprawnienia wynikającego z przepisów kpa. Co do podniesionego na rozprawie zarzutu niezastosowania przez organ art. 66 Prawa budowlanego to wskazać należy, że przepis ten, znajdujący się w rozdziale 6 Prawa budowlanego, odnosi się do zakresu utrzymania obiektów budowlanych i w niniejszej sprawie nie ma zastosowania.

Za chybiony należy uznać zarzut naruszenia art. 4 i 5 ust. 2 Prawa budowlanego w niniejszej sprawie, bowiem dotyczą one prawa do zabudowy nieruchomości gruntowej, a skarżący nie wykazał aby jego prawa do zabudowy zostały naruszone jak również sposobu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska –a w tym zakresie sporządzony przegląd ekologiczny wskazuje zachowanie takich wymogów.

Wskazania powyższego poglądu ekologicznego (opinia biegłego) przeczą również podniesionemu na rozprawie zarzutowi naruszenia § 323 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Za pozostający bez znaczenia dla wyniku sprawy należy uznać niesprecyzowany zarzut nienależytego funkcjonowania hurtowni.

Nie znajdując podstaw do uznania zaskarżonej decyzji za niezgodną z prawem, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę jako bezzasadną na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt