drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy, Odrzucono skargę, II SA/Sz 525/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 525/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 27 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. i T. B. na uchwałę Rady Gminy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 maja 2008 r. J. B. i T. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na uchwałę Nr XVII/53/2008 Rady Gminy S. z dnia 25 kwietnia 2008 r. w przedmiocie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VIII/53/2007 Rady Gminy S. z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. Uzasadniając skargę skarżący wskazali na nieprawidłowości związane z procedurą planistyczną poprzedzającą uchwalenie planu miejscowego, a także ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sąd, pismem z dnia 10 lipca 2008 r. (doręczonym obydwu skarżącym w dniu 14 lipca 2008 r.) wezwał J. B. i T. B. do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie oświadczenia, która z ww. uchwał Rady Gminy S. jest przedmiotem ich skargi – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący na wezwanie nie odpowiedzieli. Zatem 7 dniowy termin do usunięcia braku formalnego skargi upłynął bezskutecznie z dniem 21 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – dalej określanej skrótem p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,

2) oznaczenie organu którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 P.p.s.a).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 powołanej wyżej ustawy), jeżeli jednak w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca (art. 58 § 1 pkt 3).

Skarżący, nie odpowiedzieli na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi i nie wskazali, czy przedmiotem skargi jest uchwała Nr XVII/53/2007 Rady Gminy S. z dnia 25 kwietnia 2008 r. w przedmiocie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, czy też przedmiotem skargi jest uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Gminy S. z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S.

Z tej przyczyny skargę jako zawierającą brak formalny uniemożliwiający nadanie jej dalszego biegu należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt