drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Inne, Wojewoda, przywrócono termin do podpisania skargi, II SA/Kr 285/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 285/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Janusz Kasprzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
przywrócono termin do podpisania skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym : Przewodniczący : Asesor WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, postanawia: - przywrócić termin do podpisania skargi .

Uzasadnienie

3Sygn. akt II SA/Kr 285/08

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31 lipca 2008 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do podpisania skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że jest osobą w podeszłym wieku (86 lat) i ciężko chorą. Dołączyła zaświadczenie lekarskie z dnia [...] lipca

2008 r., z którego wynika, że od maja 2008 r. jest ona objęta poradnictwem domowym do chwili obecnej oraz, że jest pacjentem leżącym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do podpisania skargi jest zasadny. Zgodnie

z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270), strona jeżeli nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu.

W ocenie Sądu skarżąca wykazała brak winy w uchybieniu terminowi do podpisania skargi.

Z tych też względów i na podstawie art. 86 § 1 wspomnianej ustawy orzeczono jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt