drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie sądowe - art.54 par.3, IV SA/Gl 552/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 552/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Beata Kalaga-Gajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe - art.54 par.3
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1, art. 54 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kalaga - Gajewska, po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie

Uzasadnienie

W dniu [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga, którą złożyła H.S. występując jako opiekun prawny M.S., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] nr [...] uwzględniło skargę w całości i uchyliło zaskarżoną wyżej decyzję i poprzedzającą ją decyzję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. z dnia [...] Nr [...]. Decyzja nie została zaskarżona do sądu administracyjnego i uzyskała przymiot prawomocności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Cytowany przepis stanowi samoistną podstawę dokonania przez organ administracji autokontroli, przy czym jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby wyczerpana została dyspozycja tego uregulowania, jest uwzględnienie skargi w całości (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. "Lexis Nexis", Warszawa 2008, str. 185).

Wskazana sytuacja ma miejsce w rozpatrywanej sprawie. Uwzględnienie w całości skargi przez organ powoduje jednocześnie, że odpada przyczyna, dla której zaskarżone zostało do Sądu rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czyni to postępowanie sądowoadministracyjne, zainicjowane wniesieniem skargi, bezprzedmiotowym.

Z wyżej wymienionych względów Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt