drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie, VII SA/Wa 1263/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1263/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-06  
Data wpływu
2007-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 132/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. T. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2007 r. znak [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę obwodnicy [...] postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

W dniu 2 lipca 2007 r. C. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2007 r., znak [...], utrzymującą w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu kompensacji przyrodniczej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia dla [...] w B. na budowę obwodnicy [...] w ciągu drogi krajowej nr [...], granica państwa – [...] – [...] – [...] – granica państwa, od miejscowości [...] w km [...] (stary kilometraż [...]) – za skrzyżowanie dróg krajowych nr [...] i nr [...] w A. oraz uchylającą ww. decyzję w części dotyczącej nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności i w tej części umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji.

W toczącej się w tutejszym Sądzie sprawie sygn. akt [...] ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] lutego 2007 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie wydano jeszcze orzeczenia, choć termin rozprawy wyznaczono na dzień 10 grudnia 2007 r. Decyzja ta stanowi wymagany przepisami załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, pozostaje zatem w ścisłym związku z wydaną w sprawie decyzją o pozwoleniu na budowę, która jest przedmiotem skargi w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. - sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przez Trybunałem Konstytucyjnym.

Z uwagi na brak orzeczenia Sądu kończącego postępowanie w sprawie sygn. akt [...] w przedmiocie skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] lutego 2007 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, postępowanie sądowe należy zawiesić.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt