drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, odrzucono skargę, II SA/Bd 96/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 96/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-05-26  
Data wpływu
2008-02-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Wiesław Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Wiesław Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K., R. K., Z. P., H. B. – W., I. D. i I. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę w stosunku do I. W.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] stycznia 2008 r. J. K., R. K., Z. P., H. B. – W., I. D. i I. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm. – zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z tym, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skarżący I. W., zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] marca 2008 r., został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie [...] zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą odpis wyżej wskazanego zarządzenia, doręczono skarżącemu w dniu [...] marca 2008 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. [...]).

Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścił wpisu należnego

od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niego upłynął z dniem [...] marca 2008 r.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt