drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie zażalenia, Rada Miasta, *Odrzucono zażalenie, II SA/Wr 403/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 403/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-11-27  
Data wpływu
2006-06-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zygmunt Wiśniewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 121/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
II OZ 1053/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30
II OSK 1774/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-12
II OZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
II OSK 2029/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14
II OSK 1838/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-17
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
*Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 67 par. 1, art. 178, art. 197 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski, , , po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z.R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2007 r. o przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie przekraczającej 300 zł w sprawie ze skargi Z.R. i A.R. na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ś. p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 1 marca 2007 r. (sygn. akt II SA/Wr 403/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał skarżącemu Z.R. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie przekraczającej 300 zł.

W dniu 17 kwietnia 2007 r. wpłynął do Sądu wniosek Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie. Po uzupełnieniu tego wniosku przez pełnomocnika skarżącego, ustanowionego z urzędu adwokata A.J., i nadesłaniu zażalenia na postanowienie z dnia 1 marca 2007 r., wydane zostało postanowienie z dnia 11 maja 2007 r., którym odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

Od powyższego postanowienia z dnia 11 maja 2007 r. strona skarżąca wniosła zażalenie, w wyniku którego rozpoznania Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt II OZ 1053/07) oddalił zażalenia Z.R. na postanowienie z dnia 11 maja 2007 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego (w przypadkach przewidzianych tą ustawą) przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (§ 2).

W rozpoznawanej sprawie zażalenie Z.R. na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 1 marca 2007 r. nie spełnia warunku z § 2 art. 194 powołanej wyżej ustawy. Zostało ono bowiem wniesiono po terminie do jego wniesienia.

Należy zauważyć, iż postanowienie z dnia 11 maja 2007 r. o przyznaniu skarżącemu Z.R. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie przekraczającej 300 zł zostało doręczone stronie wraz z pouczeniem o terminie wniesienia zażalenia w dniu 30 marca 2007 r. Zatem termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 6 kwietnia 2007 r.

Strona odebrała osobiście odpis tego postanowienia, stosownie do przepisu art. 67 § 1 powołanej ustawy, a zatem należało przyjąć, że został on prawidłowo pouczony o przysługującym prawie do zażalenia się oraz terminie do jego wniesienia. Mimo to dopiero w dniu 16 kwietnia 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący nadesłał wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Uwzględniając powyższe oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt II OZ 1053/07), którym oddalono zażalenie Z.R. na postanowienie Sądu z dnia 11 maja 2007 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 1 marca 2007 r., należało uznać wniesione przez Z.R. zażalenie na postanowienie z dnia 1 marca 2007 r. za niedopuszczalne. Wobec tego podlegało ono odrzuceniu po myśli art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż postanowieniem z dnia 14 marca 2007 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu Z.R. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz umorzył postępowanie w zakresie wniosku o ustanowienie adwokata z uwagi na to, iż adwokat został mu przyznany na mocy postanowienia z dnia 10 listopada 2006 r. Od tego postanowienia skarżący nie wniósł sprzeciwu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt