drukuj    zapisz    Powrót do listy

6137 Ochrona środowiska morskiego, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Kr 356/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 356/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Piotr Głowacki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6137 Ochrona środowiska morskiego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

sygn. akt II SA/Kr 356/08 Kraków, dnia 23 czerwca 2008 roku POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 214 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - oznaczana dalej jako p.p.s.a.), do uiszczania kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, zaś w myśl art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata; w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym w sytuacji nieopłacenia skargi § 3 art. 220 p.p.s.a. przewiduje jako skutek powyższego jej odrzucenie. Siedmiodniowy termin określony w art. 220 § 1 p.p.s.a. dla wykonania obowiązku opłacenia skargi jest terminem ustawowym, którego niezachowanie powoduje w myśl art. 85 p.p.s.a. bezskuteczność dokonanej po terminie czynności, co także prowadzi do odrzucenia skargi.

Postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie zostało wszczęte na skutek skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Stosownie do zarządzenia z dnia [...] kwietnia 2008 roku strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200,00 zł. - w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie o uiszczenie wpisu z pouczeniami zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 29 kwietnia 2008 roku, przy czym uiszczenie wpisu w wysokości 200 zł nastąpiło w dniu 7 maja 2007 roku, a zatem po upływie siedmiodniowego terminu o jakim mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny biorąc za podstawę art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt