drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , IV SA/Wa 373/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 373/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-07  
Data wpływu
2008-03-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Stępkowska-Bigiej /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 § 1 pkt 1, art. 258 § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Monika Stępkowska - Bigiej po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. i D. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.: 1) zwolnić M. R. i D. R. od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla M. R. i D. R. adwokata z urzędu.

Uzasadnienie

M. i D. R. wnieśli skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] stycznia 2008 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

Po wezwaniu do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł, skarżący w terminie

do dokonania tej czynności złożyli wniosek o przyznanie im prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Skarżący pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym wraz

z dwojgiem niepełnoletnich dzieci. Są właścicielami domu o pow. 100 m² oraz nieruchomości rolnej o pow. 1,50 ha. Nie posiadają zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. D. R. uzyskuje dochód w wysokości 1.872,46 zł z tytułu zatrudnienia. Dochód ten w całości przeznaczany jest na utrzymanie czteroosobowej rodziny, w tym utrzymanie mieszkania, lekarstwa dla córki. Podniesiono, że córka skarżących jest niepełnosprawna, z uwagi na bardzo zły stan zdrowia wymaga opieki, którą sprawuje skarżąca. Z tego też powodu M. R. nie jest w stanie podjąć zatrudnienia. Córka wymaga częstych wizyt u lekarzy specjalistów, dojeżdża na rehabilitację ponad 100 km dziennie. W tej sytuacji skarżący oświadczyli, że nie są w stanie ponieść kosztów sądowych oraz kosztów ustanowienia adwokata.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie.

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) ponoszenie przez stronę kosztów sądowych związanych ze swym udziałem w sprawie. Tak więc podmiot wnoszący skargę do sądu administracyjnego powinien partycypować w kosztach związanych z prowadzeniem postępowania. Instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest przyznawana osobom charakteryzującym się trudną sytuacją materialną. Do osób tych zaliczyć można bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko podstawowe potrzeby. Przyznanie prawa pomocy, ma na celu zapewnienie dostępu do sądu stronie, której brak środków finansowych dostęp ten uniemożliwia.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Mając na względzie informacje podane we wniosku o przyznanie prawa pomocy uznano, że skarżący nie są w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Trudna sytuacja materialna skarżących daje podstawę przypuszczać, iż poniesienie przez nich jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego, narazi ich oraz ich dzieci na uszczerbek utrzymania koniecznego, zatem istnieją przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. W szczególności mając na uwadze, iż jedyne źródło utrzymania czteroosobowej rodziny stanowi dochód uzyskiwany przez D. R. w wysokości 1.872,46 zł, należało uznać, iż skarżący nie są w stawnie uiścić kosztów sądowych (na obecnym etapie postępowania jest to wpis w wysokości 100 zł) oraz kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika we własnym zakresie. Z podanych we wniosku informacji wynika, że uzyskiwany przez wnioskodawców dochód pozwala na zaspokojenie jedynie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych rodziny.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt