drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Inne, Minister Infrastruktury, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SAB/Wa 27/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Wa 27/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Skiba
Mirosław Gdesz.
Monika Nowicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1271 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Nowicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Joanna Skiba Asesor WSA Mirosław Gdesz Protokolant Ewa Nieora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Infrastruktury na rzecz K. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2008 r. K. K. zarzuciła Ministrowi Infrastruktury bezczynność w rozpoznaniu jej wniosku z dnia 3 października 2005 r. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w G. z dnia [...] kwietnia 1953 r. nr [...] o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w G. przy ulicy [...] oraz orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w G. z dnia [...] października 1954 r. nr [...] o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość.

W odpowiedzi na skargę Minister Infrastruktury wniósł o jej oddalenie wyjaśniając, że w dniu [...] lutego 2008 r. wydał postanowienie nr [...] o zawieszeniu w/w postępowania do czasu otrzymania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po A. J. S. – J. i jej następcach prawnych oraz wezwał J. I. do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, że choć w dacie wniesienia skargi na bezczynność była ona zasadna to z powodu wydania przez organ – w toku postępowania sądowego – postanowienia o zawieszeniu postępowania, Minister Infrastruktury przestał być bezczynnym. W związku z powyższym wydanie wyroku w tej sprawie przez Sąd stało się bezprzedmiotowe, co skutkowało umorzeniem postępowania sądowego – z mocy przepisu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ).Powered by SoftProdukt