drukuj    zapisz    Powrót do listy

6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów, Inne, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Odmówiono sprostowania wyroku, I SA/Wa 1925/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1925/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-04  
Data wpływu
2007-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Jolanta Rudnicka
Agnieszka Miernik
Symbol z opisem
6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1153/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30
Skarżony organ
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Treść wyniku
Odmówiono sprostowania wyroku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rudnicka Asesor WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. G. o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. , sygn. akt I SA/Wa 1925/07 w sprawie ze skargi E. G. na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o równoważności dyplomu postanawia odmówić sprostowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. , sygn. akt I SA/Wa 1925/07.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 lipca 2008 r. E. G. wniosła o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1925/07, wskazując że w uzasadnieniu wyroku na stronie 11 od wiersza 4 od dołu do wiersza 1-8 od góry na stronie 12 napisano "W kolejnym wyjaśnieniu z dnia 4 września 2007 r. [...] Ministerstwo Kultury i Edukacji - [...] stwierdziło ... [itd]". Odnosząc się do tego skarżąca podała, że w aktach jej sprawy nie ma żadnego pisma [...] Ministerstwa Kultury i Edukacji - [...] z dnia 4 września 2007 r.

Ponadto w piśmie z dnia 3 lipca 2008 r. skarżąca wniosła również o sprostowanie w uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku na stronie 13 w wierszach 11-15 od góry -po zdaniach "Natomiast co do charakteru prawnego tytułów nadawanych przez [...] instytucje akademickie miarodajne mogły by być jedynie informacja i opinie [...] Biura Ekwiwalencji i Informacji. Wynika to z Konwencji sporządzonej w Lizbonie 11 kwietnia 1997 r., której sygnatariuszami jest zarówno Polska jak i [...] , a która zobowiązała państwa sygnatariuszy do utworzenia krajowych ośrodków informacji" - w ten sposób, iż należy podać artykuł i paragraf cytowanej Konwencji Lizbońskiej, gdyż "opinia ta ("miarodajne mogły być jedynie" itd.)" podana jest bez precyzyjnej podstawy prawnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Jak z powyższego wynika wniosek E. G. nie spełnia przesłanek wymienionych w w/w artykule, gdyż nie można uznać, iż dotyczy on niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 156 § 1 i § 2 powołanej ustawy postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt