drukuj    zapisz    Powrót do listy

632 Pomoc społeczna, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , SA/Bd 2906/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bd 2906/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2004-04-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2003-10-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Anna Klotz /sprawozdawca/
Elżbieta Piechowiak
Marzenna Linska-Wawrzon /przewodniczący/
Symbol z opisem
632 Pomoc społeczna
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 58 i 134
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Asesor WSA Anna Klotz (spr.) Protokolant Małgorzata Kraus po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu

Uzasadnienie

SA/Bd 2906/03

UZASADNIENIE

I. P. zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. nr [...] z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. nr [...] z dnia [...] w sprawie przyznania zasiłku stałego w wysokości [...] zł miesięcznie od 1 czerwca 2003r. do 30 czerwca 2004r. i składki zdrowotnej w wysokości 8% od kwoty zasiłku na czas trwania świadczenia.

W uzasadnieniu skargi podała, że wraz z odwołaniem, którego termin do złożenia uchybiła, wystąpiła do organu z prośbą o przywrócenie terminu na podstawie art. 58 kpa. Jak podała powodem nie zachowania 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. był bardzo zły stan jej zdrowia, spowodowany oskrzelowym zapaleniem płuca prawego. Powyższe udokumentowała zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że choroba trwała przez okres od 27 czerwca do 11 lipca 2003r.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca decyzję organu I instancji odebrała w dniu 26 czerwca 2003r. Następnie rozpoczęła okres choroby, który trwał jak wyżej podano do 11 lipca 2003r. W dniu 18 lipca 2003r. I. P. złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i jednocześnie dopełniła czynności w złożeniu samego odwołania .

Organ II instancji zaskarżonym postanowieniem nr [...] z dnia [...] odmówił przywrócenia skarżącej terminu do wniesienia odwołania.

W skardze do Sądu I. P. nie zgodziła się ze stanowiskiem zawartym w zaskarżonym postanowieniu o odmowie przywrócenia terminu. Uważa, że spełniła wszystkie przesłanki wynikające z art.58 k.p.a., aby organ przywrócił uchybiony termin do wniesienia odwołania. Uważa, że usunięcie z obrotu prawnego postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania winno skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia, co czyni skargę uzasadnioną.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. w udzielonej odpowiedzi na skargę podtrzymało dotychczasowe stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 poz. 1271 z późn. zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.

W myśl art.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.153, poz. 1270) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracyjnej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawie skarg na decyzje administracyjne.

W rozpatrywanej sprawie podkreślenia wymaga okoliczność, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał w dniu 29 kwietnia 2004 r. wyrok, w którym uwzględnił skargę I. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, ponieważ skarżącej odmówiono przywrócenia terminu do jego wniesienia.

Z uwagi na okoliczność, że postanowienie w tym przedmiocie zostało uchylone przez Sąd, należało uchylić również postanowienie odnośnie orzeczonego stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W świetle powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 135 i 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) uchylił zaskarżone postanowienie.

Jednocześnie Sąd w wyroku stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane zgodnie z art. 152 wyżej cyt. ustawy.Powered by SoftProdukt