drukuj    zapisz    Powrót do listy

6046 Inne koncesje i zezwolenia, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych w części, II SA/Ke 165/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 165/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-05-19  
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 19 maja 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. T. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie licencji na wykonywanie transportu drogowego postanawia: I. zwolnić A. T. od wpisu sądowego od skargi ponad już uiszczoną kwotę 200 zł, II. oddalić wniosek o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

A. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 marca 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. A. T. uiścił wpis w wysokości 200 zł w wyznaczonym terminie.

W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2008 r. wzywające do uzupełnienia wpisu sądowego o kwotę 300 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, skarżący złożył w dniu 30 kwietnia 2008 r. formularz PPF, w którym wniósł o częściowe zwolnienie go od kosztów sądowych.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i mieszka w mieszkaniu socjalnym wielkości 13 m kw. Przez 3 lata był bezrobotnym bez prawa do zasiłku, utrzymywał się z prac dorywczych, korzystał z pomocy rodziców-emerytów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W kwietniu 2008 r. podjął pracę, za którą otrzymał wynagrodzenie w wysokości [...] zł. Skarżący został zatrudniony na czas określony, jeśli umowa zostanie przedłużona będzie zarabiał około [...] zł miesięcznie. Wnioskodawca jest zadłużony na kwotę około 2000 zł z tytułu opłat za mieszkanie, natomiast zadłużenie wobec ZUS wynosi 28000 zł. Rodzice wnioskodawcy płacą za niego bieżące alimenty w wysokości 200 zł. Z akt sprawy wynika, że skarżący dzięki pożyczce od rodziny był w stanie ponieść koszty związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu kierowcy taksówki.

Zgodnie z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające może zwrócić się o pomoc państwa.

Uwzględniając sytuację majątkową i życiową wnioskodawcy, w tym kilkuletnie bezrobocie, z którego niedawno wyszedł, bardzo wysokie zadłużenie wobec różnych podmiotów, brak majątku na własność, uznano, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a zatem jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w części dotyczącej zwolnienia od brakującej kwoty wpisu sądowego wynoszącej 300 zł. Natomiast okoliczność, że skarżący podjął pracę zarobkową i może liczyć na pomoc finansową rodziny, pozwalają na stwierdzenie, że jest on w stanie ponieść inne ewentualne koszty jakie mogą, ale nie muszą pojawić się na dalszym etapie postępowania sądowoadministracyjnego (np. w wypadku oddalenia skargi: 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za droczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, a następnie wpis od skargi kasacyjnej wynoszący w rozpatrywanej sprawie 250 zł ).

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw., art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt