drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargi, II SA/Kr 432/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 432/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. i A. O. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości postanawia: odrzucić skargi W. W. i A. O.

Uzasadnienie

W dniu 7 kwietnia 2008 r. W. W. i A. O. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] maja 2008 r. każdy ze skarżących został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżących poinformowano, że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu A. O. w dniu 23 maja 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w stosunku do niego bezskutecznie w dniu 30 maja 2008 r.

Natomiast wezwanie skierowane do skarżącego W. W. zostało prawidłowo doręczone w dniu 26 maja 2008 r. i w związku z tym termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w stosunku do niego bezskutecznie w dniu 2 czerwca 2008 r.

W. W. i A. O. nie uiścili zatem wpisu w wyznaczonym siedmiodniowym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt