drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odrzucono skargi 7 skarżących, II SA/Kr 367/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 367/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odrzucono skargi 7 skarżących
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i art. 220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg M. S., A. D., A. D., W. K., K. D., B. D., B. K., W. B. i A. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w zakresie melioracji postanawia: odrzucić skargi M. S., W. K., K. D., B. D., B. K., W. B. i A. B.

Uzasadnienie

W dniu 9 kwietnia 2008 r. M. S., A. D., A. D., W. K., K. D., B. D., B. K., W. B. i A. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w zakresie melioracji.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] kwietnia 2008 r. skarżący M. S., W. K., K. i B. D., B. K., W. i A. B. zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie po 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] maja 2008 r. skarżąca A. B. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącym, a to:

- M. S. w dniu 9 maja 2008 r., jednakże nie uiściła ona wpisu, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niej w dniu 16 maja 2008 r.;

- W. K. w dniu 9 maja 2008 r., jednakże nie uiścił on wpisu, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niego w dniu 16 maja 2008 r.;

- K. D. w dniu 9 maja 2008 r., jednakże nie uiściła ona wpisu, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niej w dniu 16 maja 2008 r.;

- B. D. w dniu 8 maja 2008 r., jednakże nie uiścił on wpisu, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niego w dniu 15 maja 2008 r.;

- B. K. w dniu 9 maja 2008 r., jednakże nie uiściła ona wpisu, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niej w dniu 16 maja 2008 r.;

- W. B. w dniu 9 maja 2008 r., jednakże nie uiścił on wpisu, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niego w dniu 16 maja 2008 r.;

- A. B. w dniu 9 maja 2008 r., jednakże nie uiściła ona wpisu ani też nie podpisała skargi w terminie, przy czym termin upłynął bezskutecznie w stosunku do niej w dniu 16 maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe na tej podstawie odrzucono nie opłacone skargi M. S., W. K., K. D., B. D., B. K., W. B. i A. B.

Ponadto zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W związku z tym skarga A. B. podlega odrzuceniu również i na tej podstawie, ponieważ nie uzupełniono jej braków w zakreślonym terminie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

.Powered by SoftProdukt