drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji, II FSK 1149/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 1149/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Aleksandra Wrzesińska - Nowacka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I SA/Gd 917/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej Wydziale II wniosku M. T. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej M. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Gd 917/07 w sprawie ze skargi M. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 25 czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 25 czerwca 2007 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Strona skarżąca wniosła skargę kasacyjną od tego wyroku. W skardze tej zawarła również wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 23 stycznia 2007 r., nr [...] utrzymanej w mocy zaskarżoną decyzją do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że wykonanie decyzji może spowodować wyrządzenie znacznej szkody i trudne do odwrócenia skutki. Kwota zobowiązania jest bardzo wysoka, a strona osiąga bardzo niskie dochody, w rzeczywistości nie otrzymała bowiem przychodu, o jakim mowa w decyzji wymiarowej. Wynagrodzenie starcza jej na skromne utrzymanie. Osaczenie strony czynnościami egzekucyjnymi, świadomość niemożności spłacenia tak ogromnego zobowiązania, doprowadziło stronę na skraj wyczerpania emocjonalnego. Ten stan pogarsza poczucie krzywdy, iż jako jedyna ze wspólników obejmujących udział w zamian za wkład niepieniężny została obciążona podatkiem, w stosunku do pozostałych wspólników nawet nie wszczęto postępowania. Ponadto strona nie dokonywała malwersacji , nie oszukiwała państwa, padła jedynie ofiarą błędu i nadzwyczaj formalistycznego podejścia do przepisów przez organy podatkowe.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) sąd na wniosek strony skarżącej może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to również aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach w granicach danej sprawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ( art. 193 p.p.s.a.).

Skarżąca domaga się wstrzymania wykonania decyzji organu I instancji z uwagi na możliwość zaistnienia obu przesłanek wskazanych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Upatruje ich przede wszystkim w pogorszeniu jej stanu emocjonalnego w wyniku prowadzenia ewentualnej długotrwałej egzekucji niemożliwego do spłaty zobowiązania i w poczuciu krzywdy, iż wobec innych wspólników tej samej spółki, znajdujących się w analogicznej sytuacji, nie wszczęto nawet postępowań podatkowych. Okoliczności tych nie można uznać za usprawiedliwiające wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji.

Z uzasadnienia wniosku wynika, iż skarżąca nie posiada majątku w postaci ruchomości czy nieruchomości, do których mogłaby być skierowana egzekucja. Przymusowe wykonanie decyzji możliwe byłoby tylko poprzez zajęcie wierzytelności z wynagrodzenia za pracę. Prowadzenie egzekucji z tej należności nie spowoduje powstania trudnych od odwrócenia skutków, mogą one bowiem być naprawione poprzez zwrot wyegzekwowanego świadczenia. Trudno też uznać za znaczną szkodę lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków pogorszenie stanu emocjonalnego skarżącej spowodowane świadomością posiadania ogromnego zadłużenia. Wstrzymanie wykonania decyzji nie jest równoznaczne z jej uchyleniem, nie zmieni więc stanu prawnego i nie spowoduje likwidacji zadłużenia, a jedynie odsunie jego (ewentualne) ściągnięcie w czasie. Tym samym nie usunie przyczyny złego stanu psychicznego strony skarżącej. Ponadto pogorszenie stanu emocjonalnego jest również stanem odwracanym. Zauważyć też należy, iż kwestia zawinienia bądź niezawinienia podatniczki w powstaniu zaległości podatkowej, tak jak i ocena prawidłowości decyzji czy postępowania organów podatkowych nie ma znaczenia przy rozpoznawaniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, sąd bowiem na tym etapie postępowania nie ocenia nawet wstępnie zasadności skargi kasacyjnej. Bada natomiast, czy wykonanie aktu nie spowoduje skutków, które wynik kontroli mogłyby unicestwić.

Z tych względów , wobec niespełnienia przesłanek wskazanych w art. 61 § 3 p.p.s.a. odmówiono wstrzymania wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego.Powered by SoftProdukt