drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Przywrócenie terminu, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Przywrócono termin, III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-03  
Data wpływu
2006-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grażyna Nasierowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II GZ 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18
II GZ 180/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21
II GZ 104/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10
II GZ 231/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi G. O. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy postanawia przywrócić termin do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 marca 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu

Uzasadnienie

Postanowieniem z 25 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił – jako spóźnione – zażalenie Skarżącej G. O. na postanowienie z 11 marca 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z 16 kwietnia 2007 r. w przedmiocie odmowy przyznania Skarżącej prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika.

Doręczając odpis tego postanowienia Sąd pouczył Skarżącą, iż przysługuje na nie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Odpis powyższego postanowienia doręczono Skarżącej w dniu 5 maja 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru).

Zażalenie na to postanowienie Skarżąca nadała w urzędzie pocztowym w dniu 16 maja 2008 r. W zażaleniu tym zawarła wniosek o "przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz do już złożonego", wskazując że jest osobą starszą, w podeszłym wieku, schorowaną, pozostającą pod stałą kontrolą lekarską, bez pomocy prawnej.

W dniu 5 czerwca 2008 r. wpłynęło do Sądu pismo Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy którym przesłano zażalenie Skarżącej z 2 maja 2008 r. (nadane na poczcie w dniu 6 maja 2008 r.) na wspomniane wyżej postanowienie z 11 marca 2008 r. wraz z prośbą (umotywowaną jak wyżej) o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") sąd na wniosek strony postanowi przywrócenie terminu, jeżeli bez swojej winy nie dokonała ona w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Stosownie do art. 87 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w tym uchybieniu. Z przepisu tego wynika ponadto, że równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Wniosek Skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z 11 marca 2008 r. zasługuje na uwzględnienie, aczkolwiek z innych przyczyn niż w nim wskazane.

Rozstrzygając o przywróceniu tego terminu Sąd miał bowiem na względzie mnogość składanych przez Skarżącą zażaleń (w przeważającej części po upływie terminu) oraz towarzyszące im w ostatnim czasie wnioski o przywrócenie terminu do ich wniesienia.

Sąd doszedł mianowicie do przekonania, że pojawienie się kolejnego wątku ubocznego w obrębie niniejszej sprawy (badanie spełnienia przez Skarżącą opisanych wyżej przesłanek warunkujących przywrócenie uchybionego terminu) wysoce prawdopodobnym czyni dalsze komplikowanie się – już i tak wielowątkowej – sprawy. Uniemożliwia ono ponadto prawomocne wypowiedzenie się w kwestii wniosku Skarżącej o ustanowienie pełnomocnika, a także ustosunkowanie się do licznie (począwszy od pisma z 5 grudnia 2007 r.) składanych przez nią wniosków (np. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, o wstrzymanie wykonania orzeczenia, o wstrzymanie działań windykacyjnych).

Sąd uznał, że badanie spełnienia przez Skarżącą przesłanek warunkujących przywrócenie terminu jest niecelowe także z tego względu, iż z uprzednio skierowanego wezwania do uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu Skarżąca nie wywiązała się (kwestię tę omówiono szczegółowo w postanowieniu Sądu z 15 stycznia 2008 r.).

Z tych też przyczyn Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Sąd odstąpił jednocześnie od rozpoznania wniosku Skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z 25 kwietnia 2008 r., uznając, że wobec przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z 11 marca 2008 r. wniosek ten jest bezprzedmiotowy.Powered by SoftProdukt