drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2008-02-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 305/08 ze skargi H. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2006r. o sygn. akt VII SA/Wa 34/06 w sprawie skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2005r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki - na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -postanawia: zobowiązać [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do nadesłania kompletnych akt administracyjnych I i II instancji (oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) dotyczących: decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2005r. Nr [...], znak: [...] oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. M. z dnia [...] grudnia 2004r. znak: [...] w przedmiocie nakazu – H. J. - rozbiórki dobudowanej części do istniejącego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr [...] w O. M. przy ul. [...] bez wymaganego pozwolenia na budowę.Powered by SoftProdukt