drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, , Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 1740/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1740/03 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-05-07 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-11-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka
Juliusz Antosik /sprawozdawca/
Paweł Janicki /przewodniczący/
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA P. Janicki, Sędziowie NSA J. Antosik (spr.), A. Wrzesińska-Nowacka, Protokolant K. Brykalska-Stępień, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2004 r. sprawy ze skargi B. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 10 (dziesięć) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji – Urzędu Skarbowego w Z. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia.

Na powyższą decyzję strona skarżąca – B. S. złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc jednocześnie o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Decyzją z dnia [...] wydaną w oparciu o przepis art. 54 § 3 ustawy z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił w całości zaskarżoną decyzję i wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

W związku z powyższym w piśmie procesowym z dnia 23 kwietnia 2004r. skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uwzględniając skargę, uchylił w całości zaskarżoną do Sądu decyzję z dnia [...]. Wobec braku przedmiotu zaskarżenia, którym była uchylona decyzja dalsze prowadzenie postępowania sądowego stało się bezprzedmiotowe i należało orzec o jego umorzeniu.

Skarga w niniejszej sprawie została złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie w sprawie nią wszczętej nie zostało do tego dnia zakończone. Zgodnie z treścią przepisu art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153 poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 roku i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o umorzeniu postępowania sądowego. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do treści art. 201 § 1 powołanej ustawyPowered by SoftProdukt