drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Koszty sądowe Odrzucenie skargi kasacyjnej, Izba Skarbowa, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 938/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 938/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-03-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Stefan Babiarz, , , po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Danuty S.-K. i Macieja K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2003 r., sygn. akt I SA/Po 173/03 w sprawie ze skargi Danuty S.-K. i Macieja K. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 23 grudnia 2002 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 rok p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Skargą kasacyjną Danuty S.-K. i Macieja K. dnia 30 marca 2004 r. zaskarżono wyrok z dnia 12 grudnia 2003 r., I SA/Po 173/03 Naczelnego Sądu Administracyjnego- Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu oddalający ich skargę na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 23 grudnia 2002 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 rok.

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 par. 1 i par. 3 w zw. z art. 230 i 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm.- zwana dalej p.p.s.a./ wezwał pełnomocnika strony do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 188 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Pełnomocnik strony odebrał powyższe wezwanie w dniu 19 lipca 2004 r., a wpłaty na rachunek bankowy Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonał w dniu 27 lipca 2004 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Stosownie do przepisu art. 220 par. 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku z zastrzeżeniem par. 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Art. 220 par. 3 stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie pełnomocnik wnoszących skargę kasacyjną uchybił terminowi do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 230 w zw. z art. 220 par. 1 i 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt