drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Go 299/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 299/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Mirosław Trzecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] r. , Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją [...] Prezydenta Miasta Z. po rozpatrzeniu wniosku R.K. ustalił warunki zabudowy na działce nr [...]. W decyzji określony został jako rodzaj inwestycji zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na handlowo-usługowy o powierzchni max. 60 metrów kwadratowych wraz z witryną wejściową od strony [...].

W wyniku wniesionego przez J.W. odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. decyzją [...] utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wniósł J.W.. W treści skargi J.W. zwrócił się jednocześnie o wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. w całości wykonania zaskarżonej decyzji lub ewentualnie, gdyby nie dokonał tego w/w organ, wstrzymania wykonania decyzji przez tutejszy Sąd. W uzasadnieniu w/w wniosku skarżący podał, iż rozpoczęcie inwestycji i przebudowa przedmiotowej nieruchomości spowodować może trudne do odwrócenia skutki.

W nadesłanej przez organ II instancji odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. w żaden sposób nie ustosunkowało się do wniosku skarżącego w zakresie wstrzymania zaskarżonej decyzji, wnosząc jedynie o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sad Administracyjny zważył, co następuje:

Skarżący – J.W. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zwrócił się jednocześnie do organu oraz, w sytuacji nieuwzględnienia w/w wniosku także do Sądu. Z uwagi na to, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. nie zajęło stanowiska w przedmiocie w/w wniosku, stąd wniosek ten stał się przedmiotem niniejszego rozpoznania.

Zasadniczo zgodnie z treścią przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej ppsa, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Jednakże na podstawie § 2 cyt. art. w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie, organ który wydał decyzję lub postanowienie może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Natomiast w myśl art. 61

§ 3 ppsa po przekazaniu sądowi skargi, Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, na które wniesiona została skarga, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Należy zaznaczyć, iż zdanie trzecie w/w § 3 wskazuje, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności dotyczy także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Zgodnie z powyższym podkreślić należy, iż będący przedmiotem rozpoznania w przedmiotowej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dotyczy w istocie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta G. [...] ustalającej warunki zabudowy na działce nr [...] w Z., jako organ I instancji.

Należy mieć przede wszystkim na uwadze fakt, iż instytucja wstrzymania wykonania decyzji stanowi odstępstwo od reguły, że decyzji ostateczne podlegają wykonaniu. Należy podkreślić, iż przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej w rozumieniu art. 61 ppsa mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego (egzekucji) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Wykonaniu mogą podlegać jedynie akty administracyjne, z którymi wiąże się dla strony obowiązek określonego działania, zaniechania lub nakaz znoszenia zachowania innych podmiotów (por. Z. Kmieciak, glosa do postanowienia NSA z dnia 23 stycznia 1997 r., sygn. akt SA/Rz 1382/96, OSP 1998/3/54).

W przedmiotowej sprawie decyzja, której dotyczy wniosek o wstrzymanie wykonania jest decyzją ustalającą warunki zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem prawnym służącym określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nieobjętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja taka określa podstawowe parametry dotyczące zmian zagospodarowania terenu, które podlegają dalszym szczegółowym ustaleniom poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy ma charakter promesy uprawniającej do uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych. Nie jest to akt upoważniający do podjęcia i realizacji, ale stanowiący podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę na terenie wskazanym w decyzji. Decyzja o warunkach zabudowy ustala wprawdzie jakie może być przeznaczenie terenu objętego wnioskiem, lecz nie uprawnia inwestora do fizycznej zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Dopiero decyzja udzielająca pozwolenia na budowę uprawnia inwestora do podjęcia robót budowlanych w wyniku, których dochodzi do określonego sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z postanowieniem NSA z dnia 13 czerwca 2008 r. II OZ 606/08 decyzja o warunkach zabudowy jako pierwszy etap procesu inwestycyjnego daje inwestorowi prawo do wystąpienia do organu architektoniczno-budowlanego o pozwolenie na budowę. Nie stanowi ona aktu, który dawałby podstawę inwestorowi do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji inwestycji, a tym samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnych praw skarżącego w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub nieodwracalnych sutków, uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wstrzymanie wykonania dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne. Skutków takich nie wywołuje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, gdyż nie podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym. Wydanie takiej decyzji nie wiąże się dla stron z obowiązkiem działania, zaniechania, czy też nakazem znoszenia zachowania innych podmiotów Decyzja ta nie wywołuje żadnych skutków materialnych, a organy administracji publicznej nie mają możliwości użycia przymusu państwowego do doprowadzenia do stanu zgodnego z treścią zaskarżonej decyzji.

Orzecznictwo oraz piśmiennictwo zajmuje w tym względzie jednoznaczne stanowisko, do którego tutejszy Sad się przychyla, przyjmując, iż decyzja o warunkach zabudowy z uwagi na swój charakter nie podlega wykonaniu, a tym samym nie jest możliwe orzeczenie w stosunku do niej wstrzymania wykonania (postanowienie NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., II OZ 345/08, postanowienie NSA z dnia 13 czerwca 2008 r., II OZ 606/08, postanowienie NSA z dnia 15 października 2001 r., II SA/Gd 2174/01, nr LEX 76097, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, T. Woś, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005).

Stąd przy rozpoznawaniu wniosku w niniejszej sprawie, o treści rozstrzygnięcia zadecydował charakter zaskarżonej decyzji i fakt, iż nie podlega ona wykonaniu, a w konsekwencji nie można zastosować wobec niej wstrzymania jej wykonania. Natomiast przy rozpoznaniu w/w wniosku nie podlegał badaniu fakt spełnienia uzasadniających wstrzymanie wykonania decyzji, a określonych w treści art. 61 ppsa przesłanek t.j.: niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, ani też wykazanie ich zaistnienia.

Na marginesie należy dodać, iż zgodnie z art. 61 § 6 ppsa orzeczone wstrzymanie wykonania decyzji ma charakter ochrony tymczasowej i upada w razie wydania przez Sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

Z uwagi na powyższe zgodnie z treścią art. 61 § 3 i 5 ppsa należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt