drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym, I SA/Sz 268/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 268/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Joanna Wojciechowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 35
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym za [...]r. p o s t a n a w i a odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie M. B.- B. w charakterze pełnomocnika strony.

Uzasadnienie

M. B.- B. była pełnomocnikiem M. R. w postępowaniu podatkowym i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2000r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 maja 2008r. M. B.- B. zobowiązana została do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez jej czytelne podpisanie imieniem i nazwiskiem oraz złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego zgodnego z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm./, zwaną dalej w skrócie "Ppsa".

M. B. - B. wykonała w/w zarządzenie, lecz złożone przez nią pełnomocnictwo nie wskazywało jej prawa do reprezentowania podatnika zgodnie z art. 35 Ppsa. W związku z powyższym zobowiązano M. B.- B. do wskazania z czego wywodzi swoje prawo do reprezentowania podatnika w postępowaniu przed sądem w terminie 7 dni, pod rygorem przyjęcia, iż nie jest osobą uprawnioną do jego reprezentacji w świetle art. 35 Ppsa.

M. B. - B. nie wykazała prawa do reprezentacji podatnika w niniejszym postępowaniu sądowym w terminie wskazanym przez Sąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 35 z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami, pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego / §2/.

Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa / art. 37 § 1 Ppsa/.

Wyliczenie osób mogących pełnić funkcje pełnomocnika, zawarte w art. 35 Ppsa, ma charakter wyczerpujący. Niewymienione w tym przepisie osoby nie mogą reprezentować strony przed sądami administracyjnymi.

M. B.- B. nie wykazała, ze należy do kręgu osób wymienionych w art. 35 Ppsa, ani nie wykazał by była doradcą podatkowym w rozumieniu art. 42 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym / Dz. U. Nr 73 z 2008r., poz. 443/. M. B.-B. nie figuruje w rejestrze doradców podatkowych w (...) Oddziale Izby Doradców Podatkowych.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd na mocy art. 35 ustawy Prawo przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt