drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Pełnomocnik procesowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , IV SA/Gl 680/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 680/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2007-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Stanisław Nitecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Pełnomocnik procesowy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par. 1, art. 245 par. 1, art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę D.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] wydaną w przedmiocie zasiłku celowego.

Dnia [...] skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata i uczynił to na prawem wymaganym druku. Sąd stosownie do postanowień art. 256 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wezwał skarżącego do uzupełnienia wskazanego wniosku o dodatkowe oświadczenia i dokumenty dotyczące wydatków ponoszonych na leki i leczenie, jak również na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania, a także do przybliżenia swojej sytuacji rodzinnej.

Skarżący pismem z dnia [...] udzielił stosownej odpowiedzi jak również przedłożył zbiór załączników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Stosownie przy tym do art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie całkowitym (obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) lub w zakresie częściowym (obejmującym tylko zwolnienie od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmującym tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego).

Wniosek skarżącego obejmuje swym zakresem ustanowienie adwokata, a tym samym należało go rozpoznać stosując przesłankę sformułowaną w art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a.

Z brzmienia tego unormowania wynika, że przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje wtedy, gdy wykaże ona, iż nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz oświadczeń D.B. wynika, że skarżący jest [...] i dysponuje dochodami w wysokości [...] zł, na które składają się: zasiłek celowy [...] zł. oraz zasiłek okresowy [...] zł. Koszt utrzymania mieszkania zajmowanego na podstawie umowy najmu kształtuje się w wysokości [...] zł. Należność tą wnioskujący reguluje w drodze dodatku mieszkaniowego uzyskanego na mocy decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia [...] przyznanego w wysokości [...] zł. miesięcznie. W zestawieniu z wydatkami na utrzymanie mieszkania i innymi stałymi opłatami ponoszonymi przez skarżącego, nie dysponuje on środkami umożliwiającymi opłacenie pomocy prawnej. Z oświadczeń wyżej wymienionego wynika bowiem, że nie posiada on żadnych zasobów finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku. Ponadto nie ciąży na wnioskodawcy obowiązek alimentacyjny, jak również żadna osoba nie jest obowiązana do świadczenia alimentacyjnego na jego rzecz.

W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że opłacenie wydatków, jakie mogą wiązać się z udziałem w sprawie adwokata przekracza możliwości płatnicze wnioskodawcy i mogłoby go narazić na uszczerbek w koniecznym utrzymaniu.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt