drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Bk 41/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Bk 41/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-04-27 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-11-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), Sędziowie NSA Grażyna Gryglaszewska, Elżbieta Trykoszko, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. D. na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie braku przeprowadzenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe w sprawie.-

Uzasadnienie

R. D. wniósł skargę na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B., polegającą na niezałatwieniu w terminie sprawy należącej do M. M. L. instalacji odprowadzającej wadliwie spaliny z pieca olejowego c.o., a także bezprawnie wybudowanego przy granicy jego nieruchomości, położonej przy ulicy U. w C., murowanego ustępu. Organ wnosił o oddalenie tej skargi.

W toku rozpoznania sprawy Sąd stwierdził, iż sprawa stała się bezprzedmiotowa.

Już po wniesieniu skargi do Sądu, to jest w dniu 17 XII 2003r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w W. M. wydał dwie decyzje rozstrzygające przedmiot sporu. Decyzją nr [...] umorzył postępowanie w sprawie prawidłowości zainstalowania przez M. M. L. pieca olejowego instalacji c.o. i odprowadzania spalin. Natomiast decyzją nr [...] nakazał właścicielom rozebrać sporny ustęp usytuowany przy ulicy U. w C.

W sprawie nie zachodzi więc podstawa do działań Sądu, prowadzących do załatwienia przez organy spornych spraw, które zostały już załatwione. Dlatego na mocy art. 161 § 1

pkt 3 ustawy z 30 VIII 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono, jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt