drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej, II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-03-26  
Data wpływu
2005-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Janusz Kasprzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II OSK 768/08 - Wyrok NSA z 2009-05-13
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 i 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 26 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia [...] czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Krakowie oddalił skargę skarżącego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością.

Skarżący J. K. pismem z [...] października 2007 r. wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z [...] czerwca 2007 r.

Postanowieniem z [...] listopada 2007 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zwolnił skarżącego od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oddalił oraz ustanowił dla skarżącego radcę prawnego.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł sprzeciw, a w wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy postanowieniem

z dnia [...] stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zwolnił skarżącego od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w pozostałym zakresie oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowił dla skarżącego pełnomocnika z urzędu.

Pełnomocnik z urzędu – radca prawny J. S. –wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] czerwca 2007 r., nadając ją w placówce pocztowej w dniu 14 stycznia 2008 r.

W skardze tej wniosła o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Na uzasadnienie tego wniosku wskazała, że pismo Dziekana [...]

w K. otrzymała w dniu 17 grudnia 2007 r. Nie wynikało z niego jednakże, że

w sprawie zostało wydane i kiedy orzeczenie sądu. Informację, że w sprawie został wydany wyrok pełnomocnik z urzędu skarżącego powzięła w dniu 20 grudnia 2007 r.

W dniu 21 grudnia 2007 r. poinformowała skarżącego o ustanowieniu jej jego pełnomocnikiem z urzędu przesyłając mu wzór pełnomocnictwa. Podpisane przez skarżącego pełnomocnictwo zostało doręczone pełnomocnikowi z urzędu w dniu 7 stycznia 2008 r., a dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dopiero w dniu 11 stycznia 2008 r.

Pełnomocnik skarżącego uważa więc, że bieg terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.), rozpoczął się z dniem doręczenia jej opłaconego pełnomocnictwa i został zachowany.

Pełnomocnik z urzędu skarżącego wskazała także, powołując się na stanowisko NSA w Warszawie, wyrażone w postanowieniu z dnia [...] kwietnia 2005 r., II OZ 253/05, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej powinien biec od dnia,

w którym pełnomocnik ustanowiony z urzędu powziął wiadomość o wyznaczeniu go przez właściwy organ samorządu zawodowego do reprezentowania oznaczonej osoby w konkretnej sprawie. Bieg więc terminu w tej sprawie rozpoczął się najwcześniej w dniu 17 grudnia 2007 r.

Pełnomocnik skarżącego uważa więc, że uchybienie terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy strony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Warunkami skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu są: brak winy w uchybieniu; powodowanie przez uchybienie terminu dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego; złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągi siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie uchybionej czynności (art. 87 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został zachowany. Jeżeli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu liczy się od czasu, kiedy pełnomocnik dowiedział się o uchybieniu terminu i mógł skutecznie działać w imieniu skarżącego. Równocześnie z wnioskiem dokonano też czynności uchybionej – wniesiono skargę kasacyjną.

Nie ulega wątpliwości, że istnieją ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego przez uchybienie terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest zdaniem Sądu zasadny.

Pełnomocnik z urzędu skarżącego w sposób dostateczny uprawdopodobniła brak winy w uchybieniu terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej. Skoro skarga kasacyjna musi być sporządzona przez fachowego pełnomocnika, a ten został ustanowiony, a następnie umocowany do tego działania przez skarżącego, to wszelkie ujemne następstwa działania nie mogą obciążać skarżącego, lecz ewentualnie pełnomocnika z urzędu. Temu jednak od momentu, kiedy skarżący umocował go do działania, tj. w dniu 7 stycznia 2008 r. , takich ujemnych działań

w żaden sposób zarzucić nie można.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt