drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Prawo pomocy, Minister Budownictwa, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-30  
Data wpływu
2007-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 711/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 713/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 714/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 715/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 716/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 717/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 720/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 721/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 722/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 723/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par. 1, art. 252 par. 2, art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 227 poz 2245 par. 2 ust. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia pozostawić bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stosownymi zarządzeniami z dnia 24 kwietnia 2008 r. wezwała pełnomocnika S. W. – Z. W., do uiszczenia wpisu sądowego od zażaleń z dnia 11 kwietnia 2008 r. i 12 kwietnia 2008 r. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca oraz z dnia 14 marca 2008 r.

Z kolei pismami z dnia 16 maja 2008 r. i z dnia 19 maja 2008 r. Z. W., działając w imieniu S. W. wniósł zażalenia na powyższe zarządzenia z dnia 24 kwietnia 2008 r., występując jednocześnie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Ze względu na fakt, że przedmiotowy wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu, pismem z dnia 3 czerwca 2008 r. pełnomocnik S. W. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy, poprzez złożenie go na urzędowym formularzu, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Do wezwania dołączony został egzemplarz urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie Sądu doręczone zostało Z. W. w dniu 23 czerwca 2008 r.

Wobec niewykonania przedmiotowego wezwania, wniosek o przyznanie prawa pomocy pozostawiony został bez rozpoznania – wydanym przez referendarza sądowego - zarządzeniem z dnia 11 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07.

W tej sytuacji w dniu 24 lipca 2008 r. Z. W., działając w imieniu S. W., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw na wskazane zarządzenie, wobec czego straciło ono moc, a sprawa z wniosku o przyznanie prawa pomocy podlega rozpoznaniu na nowo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "ppsa") prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

W myśl zaś art. 252 § 2 ppsa wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się do sądu na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245). Zgodnie z § 2 ust. 3 tego rozporządzenia, jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez osobę fizyczną na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia.

Stosownie zaś do art. 257 ppsa wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik S. W. – Z. W. został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie wraz z formularzem zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 23 czerwca 2008 r. Siedmiodniowy termin do złożenia wypełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy upływał zatem w dniu 30 czerwca 2008 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu wnioskodawca nie przedłożył wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Wniosek należało więc pozostawić bez rozpoznania.

W tym stanie sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 257 w związku z art. 260 ppsa postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt