drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2007-10-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Maria Taniewska-Banacka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 394/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08
II OZ 1403/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18
II OZ 983/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, 194 par. 1, 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Maria Taniewska –Banacka po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.L., J.L., J.L. i M.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego na skutek zażalenia wniesionego przez skarżących E.L., J.L. i J.L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 877/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej skarżących od postanowienia z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 877/07 o odrzuceniu skargi skarżących postanawia: odrzucić zażalenie E.L., J.L. oraz J.L.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną osobiście sporządzoną przez J.L. oraz przez skarżących E.L. i J.L. od postanowienia tego Sądu z dnia 20 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 1877/07, odrzucającego skargę E.L. i J.L. oraz J.L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Odpis tego postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia został doręczony skarżącym w dniu 17 czerwca 2008 r.

Pismem z dnia (...) r. (data nadania w urzędzie pocztowym) zatytułowanym (...) skarżący zaskarżyli niniejsze postanowienie, domagając się jego zmiany i unieważnienia. W zażaleniu, oprócz ocen dotyczących meritum sprawy, zawarli nadto pod adresem Sądu i sędziów uchybiające uwagi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten nie obowiązuje jedynie, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie skarżący – pomimo prawidłowego pouczenia w tym zakresie – złożyli do Sądu zażalenie sporządzone przez siebie osobiście. Wymóg sporządzenia zażalenia przez kwalifikowanego pełnomocnika jest natomiast warunkiem jego dopuszczalności. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że pouczenie iż zażalenie powinien sporządzić adwokat lub radca prawny zawierały w pkt 5 pisma doręczone skarżącym w dniu 7 czerwca 2008 r.

W tej sytuacji przedmiotowe zażalenie należało odrzucić jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 4 i art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt