drukuj    zapisz    Powrót do listy

6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, Inne, Minister Budownictwa,  , I SA/Wa 1863/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1863/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2007-11-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w postępowaniu odwoławczym od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1863/07 w sprawie ze skargi E. R. na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek E. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że zamierza wnieść skargę kasacyjną od wyroku z dnia 9 czerwca 2008 r., którym Sąd pierwszej instancji oddalił jej skargę.

W uzasadnieniu złożonego wniosku strona podała, że jej rodzina składa się z trzech osób, w roku [...] ukończyła studia na Uniwersytecie [...], jednak w związku z brakiem pracy jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w R. jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, nie osiąga żadnego dochodu. Jedynym żywicielem rodziny jest jej mąż M., który pracuje w biurze [...] (zarobki męża to kwota [...] zł brutto). Skarżąca dodała, że rodzina ponosi duże wydatki na utrzymanie syna, wydatki na dojazdy męża do pracy, opłaty za wynajem mieszkania, które zajmują, opłaty za gaz i energię elektryczną. Powyższa sytuacja skłoniła wnioskodawczynię do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W tym miejscu nadmienić należy, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał E. R. prawo pomocy w zakresie całkowitym, skutkiem czego Okręgowa Rada Adwokacka w W. w dniu 18 lutego 2008 r. ustanowiła adwokatem z wyboru M. K., skarżąca w dniu 4 marca 2008 r. udzieliła wyznaczonemu adwokatowi pełnomocnictwa.

Pełnomocnik z urzędu w dniu 14 lipca 2008 r. poinformował Sąd, że pismami z dnia 14 lipca 2008 r. poinformował mocodawczynię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 9 czerwca 2008 r. oddalającego jej skargę.

Na wstępie stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym – wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym – wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków, albo od opłat sądowych i wydatków, lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 powołanej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Powyższe zapisy oznaczają, że podmiot uprawniony może podjąć starania o przyznanie prawa pomocy w każdym czasie, aż do zakończenia postępowania sądowego prawomocnym wyrokiem. Z drugiej jednak strony wydanie korzystnego orzeczenia bądź co do kosztów sądowych bądź co do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika eliminuje dalsze pozytywne rozpatrywanie wniosków w tym zakresie.

W niniejszej sprawie jak wskazano już wcześniej Sąd postanowieniem z dnia 9 stycznia 2008 r. przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uznać zatem należy, że już raz przyznano skarżącej fachową pomoc prawną do nie zakończonej prawomocnie sprawy prowadzonej przed tutejszym Sądem. Skoro więc E. R. ma już przyznanego adwokata, to brak jest podstaw do tego, aby po raz kolejny przyznawać jej następnego pełnomocnika.

Jeżeli strona ma wątpliwości co do osoby adwokata, który do tej pory ją reprezentował może zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. jako organu właściwego do ewentualnej zmiany osoby wyznaczonego pełnomocnika z urzędu.

Odnosząc się do tej części wniosku dotyczącej zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych stwierdzić należy, że również zwolnienie od kosztów trwa do prawomocnego zakończenia postępowania i rozciąga się nie tylko na postępowanie pierwszoinstancyjne, ale również drugoinstancyjne. Skoro więc strona jest już zwolniona od kosztów uzasadniona jest odmowa kolejnego zwolnienia w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt