drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, Przyznano prawo pomocy w części, II SA/Łd 116/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 116/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2008-02-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części
Sentencja

Dnia 17 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a przyznać J. B. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie

II SA/Łd 116/08

U Z A S A D N I E N I E

J. B.. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, J. B. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Skarżący jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku (załączone zostało do wniosku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy). Jak skarżący oświadczył, utrzymuje się z sezonowej sprzedaży owoców oraz złomu, a jego dochody kształtują się na poziomie ok. 250 złotych miesięcznie. Jest właścicielem połowy domu o powierzchni 160 m kw. w O. oraz działki w S.. Strona nie zadeklarowała posiadania żadnych wartościowych przedmiotów, papierów wartościowych ani oszczędności. W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż z uwagi na złą sytuację finansową nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze przedstawioną przez skarżącego sytuację rodzinną i majątkową, a zwłaszcza fakt bycia osobą bezrobotną i nieosiągania regularnych dochodów, Sąd uznał za zasadne przyznanie stronie prawa pomocy w żądanym zakresie obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

A. T. –P.Powered by SoftProdukt