drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, Ochrona zdrowia, Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Uchylono zaskarżone postanowienie, IV SA/Gl 80/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 80/08 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Beata Kalaga-Gajewska /sprawozdawca/
Stanisław Nitecki
Wiesław Morys /przewodniczący/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Hasła tematyczne
Ochrona zdrowia
Skarżony organ
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 134; 129 par. 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 123 poz 776 art. 3, 4, 6, 6 b ust. 3
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 2003 nr 139 poz 1328 par. 19 ust. 3
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Morys Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (spr.) Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant sekr. sąd. Arkadiusz Kmiotek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2008r. sprawy ze skargi I.K. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...], wydanym na podstawie art. 3, art. 4, art. 6, oraz art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zaliczono I. K. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na okres określony do dnia [...]. Orzeczenie to zostało doręczone stronie w dniu [...].

W dniu [...] I. K. nadała w placówce pocztowej [...] odwołanie od tegoż orzeczenia, kwestionując zaliczenie jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, który nie daje jej uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego. Złożyła równocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Jako przyczynę uchybienia terminu wskazała swój zły stan zdrowia w ciągu ostatnich trzech tygodni i jednotygodniowy, w dniach [...] - [...], pobyt jej męża w szpitalu. Na żądanie organu, uzupełniając wniosek o przywrócenie terminu podała, iż jest schorowaną [...]-letnią kobietą, która szybko zapada na przeziębienia, źle widzi, nierówno pisze i "zjada" litery oraz ma trudności z poruszaniem się, jak również nie powinna sama chodzić. Wyjaśniła, iż w czasie, kiedy otrzymała orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. jej mąż zachorował na grypę, następnie również ona sama zachorowała i oboje leczyli się we własnym zakresie lekami ogólnie dostępnymi, dlatego nie może przedstawić żadnego zaświadczenia od lekarza. Po dwóch tygodniach jej mąż poczuł się jeszcze gorzej i w dniu [...] udał się do lekarza, a stamtąd karetką pogotowia został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie przebywał jeden tydzień. Strona zaznaczyła, że jej [...] nie toleruje wychodzenia na ostry wiatr i mróz, dlatego przebywała w domu i nie pomyślała, że będzie potrzebowała zaświadczenia lekarskiego, aby skutecznie domagać się przywrócenia terminu do złożenia odwołania.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. postanowieniem z dnia [...] Nr [...], wydanym na podstawie art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu postanowienia podniósł, że ustawowy termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu [...] ([...]), zaś odwołanie zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu [...], a więc z siedmiodniowym uchybieniem terminu. Organ jednocześnie wyjaśnił, iż nie uwzględnił wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...].

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach I. K. podała, iż jest w podeszłym wieku, cierpi na wiele schorzeń, z których najgorszy jest [...], w związku z którym przeszła już cztery operacje i wkrótce czeka ją kolejna piąta operacja. Choroba oka utrudniła jej złożenie odwołania w terminie. Skarżąca załączyła skierowanie do leczenia szpitalnego, z którego wynika, iż zostanie przyjęta do szpitala w dniu [...].

W odpowiedzi na skargę, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wniósł o odrzucenie skargi i przywołał argumentację zawartą w zaskarżonym postanowieniu podkreślając, że skarżąca nie przedstawiła argumentów, które uprawdopodobniłyby, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Ponadto wyjaśnił, iż w związku z zawartym w odwołaniu wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, wezwał skarżącą do nadesłania zaświadczenia potwierdzającego jej zły stan zdrowia. W odpowiedzi skarżąca przesłała jedynie pismo, w którym opisuje swój stan zdrowia i kłopoty ze zrozumieniem pism urzędowych. Zdaniem organu skarżąca nie przedstawiła argumentów, które uprawdopodobniłyby, iż przywrócenie terminu było niezawinione. Natomiast w skardze zawarła tylko subiektywne odczucia, co do stanu swojego zdrowia, który miał być przyczyną uchybienia terminu, dlatego też skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest zasadna.

Przystępując do oceny zgodności z prawem zaskarżonego postanowienia w pierwszej kolejności wyjaśnić trzeba, iż sąd administracyjny powołany jest do kontroli zgodności z prawem poddanych jego właściwości decyzji, postanowień, czynności i innych aktów prawnych. Zatem bada czy podczas ich wydania nie doszło do naruszenia prawa materialnego lub procesowego i to w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Sąd w niniejszej sprawie badał wyłącznie prawidłowość postanowienia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...] nr [...] o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...], bowiem to postanowienie zostało zaskarżone w skardze. Jest to postanowienie formalne, zamykające drogę do merytorycznego rozpoznania odwołania. Ocena legalności tegoż rozstrzygnięcia ogranicza się wyłącznie do badania poprawności zastosowania przepisów postępowania, stąd kwestie dotyczące istoty sprawy, na tym etapie postępowania nie mogą być brane pod uwagę.

Przepisem prawa, w oparciu, o który wydane zostało zaskarżone postanowienie jest art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie K.p.a.

Wskazany przepis określający tzw. postępowanie wstępne przed organem odwoławczym stanowi, że organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Po myśli art. 129 § 2 K.p.a., odwołanie od decyzji administracyjnej organu pierwszej instancji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie, od dnia jej ogłoszenia.

W oparciu o akta administracyjne sprawy organ odwoławczy stwierdził, uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Wskazał, że orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...] zawierało prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania oraz zostało odebrane osobiście przez skarżącą w dniu [...]. Dodatkowo czternastodniowy termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem [...] ([...]), a odwołanie zostało wniesione po tym terminie pismem przesłanym za pośrednictwem poczty dopiero w dniu [...]. Zatem wydanie zaskarżonego postanowienia było konsekwencją przekroczenia przez skarżącą czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania, określonego w art. 129 § 2 K.p.a. Istotnie miał ku temu podstawy, skoro nadto nie uwzględnił wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Zauważyć przyjdzie, że postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...], Nr [...] w sprawie nie uwzględnienia prośby skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...] zostało uchylone przez tut. Sąd wyrokiem z dnia 13 czerwca 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 81/08 (nie publikowany) i uznane za przedwczesne z uwagi na brak dostatecznego wyjaśnienia sprawy. Z tego powodu również kontrolowane w niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...] nr [...] o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od powołanego orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia [...] nie mogło pozostać w obrocie prawnym, bowiem kwestia przywrócenia terminu do wniesienia odwołania okazała się otwarta. Nie ulega wątpliwości, że pierwszeństwo przed stwierdzeniem terminowości wniesienia odwołania ma kwestia zasadności złożenia wniosku o przywrócenie tego terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, działając na podstawie art. 145 §1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł, jak w sentencji wyroku. Z uwagi na charakter zaskarżonego aktu, jakim jest postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania, Sąd odstąpił od orzeczenia w przedmiocie jego wykonania na podstawie art. 152 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.



Powered by SoftProdukt