drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Sz 332/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 332/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-05-16  
Data wpływu
2008-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 1, art. 246 par. 1 pkt 2,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zameldowania p o s t a n a w i a: zwolnić skarżącą od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

Uzasadnienie

A S wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

skargę na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) nr (...) wydaną w sprawie o zameldowanie A S i małoletnich dzieci S i M S na pobyt stały w lokalu położonym przy ul. (...) w S.

W dniu 28 kwietnia 2008 r. zostało skierowane do A S zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi

w kwocie 100 zł. Odpis zarządzenia skarżąca otrzymała w dniu 5 maja 2008 r.

i w odpowiedzi na wezwanie złożyła w dniu 7 maja 2008 r. pismo zawierające wniosek o zwolnienie jej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawie oraz wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF).

Skarżąca podała we wniosku, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, ma dwoje dzieci na utrzymaniu na które otrzymuje dobrowolnie płacone alimenty w łącznej kwocie 400 zł oraz zasiłek rodzinny w wysokości 128 zł. Pobiera również zasiłek celowy z pomocy społecznej na dofinansowanie obiadów dla dzieci.

Z oświadczenia skarżącej, złożonego na formularzu, wynika, że ponosi koszty utrzymania mieszkania o powierzchni 27 m.kw w wysokości 170 zł miesięcznie, koszty opłat za światło - 52 zł i gaz - 30 zł. Na życie pozostaje jej kwota 276 zł. Skarżąca nie posiada konta bankowego ani oszczędności, czy też przedmiotów wartościowych. Korzysta z pomocy rodziny. Nadto, w stosunku do skarżącej została orzeczona eksmisja z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Do wniosku skarżąca załączyła zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 6 maja 2008 r. z którego wynika, że A S jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna i nie posiada prawa do zasiłku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Jak wynika z akt, trzyosobowa rodzina skarżącej uzyskuje łączny dochód

w wysokości 528 zł netto, z czego pokrywane są koszty utrzymania mieszkania

i zakupu podstawowych artykułów spożywczych, przemysłowych, ubrań. Skarżąca określiła wielkość miesięcznych wydatków na utrzymanie mieszkania i mediów na kwotę 252 zł. Podała również, że otrzymuje pomoc rzeczową od rodziny.

Zdaniem Sądu, skarżąca wykazała, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie - bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt