drukuj    zapisz    Powrót do listy

6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Wymierzenie grzywny, Minister Infrastruktury, Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA, I SA/Wa 550/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 550/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Miernik
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Iwona Kosińska
Symbol z opisem
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154 par. 1, 3 i 6, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Iwona Kosińska Asesor WSA Agnieszka Miernik Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi J. S. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 2023/06 i wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz J. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 30 stycznia 2008 r. J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, uzupełnioną pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r, na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 2023/06 i wymierzenie temu organowi grzywny. Wyrokiem tym stwierdzona została nieważność decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

W uzasadnieniu skargi J. S. wskazał, że pismem z 30 sierpnia 2007 r. został zawiadomiony przez organ o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i od tego czasu Ministerstwo Budownictwa pozostaje bezczynne. Podał też, że w dniu 15 listopada 2007 r. zwrócił się do organu z informacją o braku decyzji w sprawie.

Odpowiadając na skargę Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 4 marca 2008 r. wniósł o jej oddalenie i podał, że w dniu [...] stycznia 2008 r. wydana została decyzja nr [...] o odmowie nadania skarżącemu licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wskazał też, że przy załatwieniu sprawy został przekroczony termin określony w art. 35 k.p.a., jednak wydanie decyzji z [...] stycznia 2008 r. oznacza, że ustało naruszenie prawa w postaci bezczynności organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Z powołanego wyżej przepisu wynikają dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby sąd mógł wymierzyć organowi grzywnę. Po pierwsze organ musi pozostawać w bezczynności po wyroku - w tej sprawie stwierdzającym nieważność zaskarżonej decyzji - i strona przed wniesieniem skargi wystąpiła do organu z wezwaniem do wykonania wyroku. W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie obie

przesłanki zostały spełnione. Organ pozostawał w bezczynności i przyznał, że przekroczony został termin z art. 35 k.p.a., a skarżący pismem z dnia 15 listopada 2007 r. wystąpił z wezwaniem do wykonania wyroku. Artykuł 154 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określa wymogów formalnych wezwania do wykonania wyroku, Sąd uznał wiec, że pismo z 15 listopada 2007 r. jest wezwaniem, o jakim mowa w tym przepisie.

Wprawdzie Minister Infrastruktury w dacie orzekania w niniejszej sprawie nie pozostawał w bezczynności po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2007 r., na co wskazuje wydana w dniu [...] stycznia 2008 r. decyzja tego organu, jednakże decyzja ta została wydana po wniesieniu skargi do Sądu, tj. po dniu 30 stycznia 2007 r, w którym skarżący oddał skargę w urzędzie pocztowym. Zgodnie z art. 83 § 3 powołanej wyżej ustawy oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Należy dodać, że stosownie do art. 154 § 3 ustawy załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w art. 154 § 1 nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi.

Wobec powyższego uznać należy, iż spełnione zostały przesłanki do wymierzenia organowi grzywny. Grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. W przedstawionych okolicznościach sprawy, biorąc pod uwagę wyjaśnienia organu co do przyczyn niewykonania wyroku jak również fakt, że wykonanie wyroku miało miejsce następnego dnia po wniesieniu skargi, Sąd uznał, że grzywna w wysokości 200 zł będzie adekwatną sankcją.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 154 § 1 i 6 oraz art. 200 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt