drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę kasacyjną, VII SA/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-01-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Kuśmirek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 1060/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA – Halina Kuśmirek po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną K. J.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 maja 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 108/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji.

Odpis wyroku nieprawomocnego wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 lipca 2008 r.

W dniu 12 sierpnia 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga kasacyjna K. J., sporządzona przez adwokata K. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. – skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Zgodnie zaś z art. 221 p.p.s.a., pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Przewidziany w art. 177 § 1 p.p.s.a. termin do wniesienia skargi kasacyjnej (tj. trzydzieści dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem), a więc także termin do uiszczenia stosownego wpisu sądowego, upłynął dla skarżącej z dniem 18 sierpnia 2008 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych ustalono, że nie została uiszczona kwota należna z tytułu wpisu od skargi kasacyjnej. Wpis ten jest opłatą stałą i wynosi połowę wpisu od skargi (nie mniej jednak niż 100 zł), stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). A zatem, profesjonalny pełnomocnik powinien uiścić wpis sądowy od skargi kasacyjnej bez uprzedniego wezwania przez sąd, w terminie przeznaczonym do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 221 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt