drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, Zawieszono postępowanie., II SA/Łd 426/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 426/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-01-15  
Data wpływu
2007-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Dnia 15 stycznia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi z dniem 17 sierpnia 2007 roku.

Uzasadnienie

M. H. wniosła skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę.

Z treści pisma M. H. wynika, iż uczestnik postępowania – C. G. zmarł w dniu 17 sierpnia 2007 roku. Fakt ten potwierdza również akt zgonu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Stosownie do treści § 2 zd. I tegoż przepisu, w takim przypadku zawieszenie ma skutek od dnia zdarzenia, które je spowodowało.

Uczestnik postępowania – C. G. zmarł w dniu 17 sierpnia 2007 roku.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy przepisu art. 124 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 131 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

A.T.-P.Powered by SoftProdukt