drukuj    zapisz    Powrót do listy

6189 Inne o symbolu podstawowym 618, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Wa 907/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 907/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-04  
Data wpływu
2007-05-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dariusz Pirogowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Dariusz Pirogowicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. K., W. P. i J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sadowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

J. J. wnioskiem z dnia [...] września 2007 r. uzupełnionym wnioskiem z dnia [...] września 2007 r. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. K., W. P. i J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z niepracującą żoną. Posiadają oni dom o pow. [...] m2 oraz plac o pow. [...] m2. Źródłem utrzymania dwuosobowego gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest otrzymywana przez niego [...] w kwocie [...] złotych oraz wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na 1/4 etatu w kwocie [...] złotych. Z kwot tych pokrywa on bieżące koszty utrzymania w tym: koszty ogrzewania, gazu, wody, telefonu i leków. Wnioskodawca oświadczył, że jest osobą schorowaną. Cierpi na [...]. Jego żona również jest osobą schorowaną. – cierpi na [...]. Zgodnie z oświadczeniem nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosownie zaś do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, przy czym prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

W świetle wskazanych przez wnioskodawcę okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej, rodzinnej i stanu zdrowia uzasadniona jest ocena, że znajduje się on w sytuacji kwalifikującej do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Niewątpliwie uzyskiwane w dwuosobowym gospodarstwie domowym dochody na poziomie [...] złotych miesięcznie (w przeliczeniu na jedna osobę ok. [...] złotych), przy uwzględnieniu złego stanu zdrowia wnioskodawcy oraz jego żony i związaną z tym koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na leczenie, wskazują, że nie jest on w stanie ponieść kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika oraz ponieść jakichkolwiek kosztów procesu bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Tym samym spełniona została przesłanka przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym określona w art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt