drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gd 266/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 266/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M.-Sz. i Z. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 28 marca 2008 r. zobowiązano skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia skargi. (vide: zarządzenie k. 2)

Odpis niniejszego zarządzenia doręczono skarżącym w dniu 7 kwietnia 2008 r. (vide: potwierdzenia odbioru k. 13) Termin uiszczenia przez skarżących wpisu upłynął w dniu 14 kwietnia 2008 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścili należnej opłaty.

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt