drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Inne, Minister Budownictwa,  , I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-20  
Data wpływu
2007-10-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1320/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 i art. 258 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać D. W. prawo pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie

W związku ze złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargą na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł skarżąca D. W. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca podała, że pozostaje sama w gospodarstwie domowym, źródłem jej utrzymania jest renta w wysokości [...] zł (netto [...] zł). Z uzyskiwanego dochodu opłaca czynsz najmu mieszkania wysokości [...] zł, oraz inne koszty utrzymania mieszkania – łącznie od [...] do [...] zł miesięcznie, co powoduje, że na zakup jedzenia i środków czystości pozostaje jej miesięcznie około [...] zł.

Wnioskodawczyni ujawniła, że posiada udział w wielkości 9/10 w prawie użytkowania wieczystego gruntu – zakwestionowany przez Sąd.

Wskazać należy, że prawo pomocy zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym – wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym – wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 powołanej ustawy).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 powołanej ustawy).

Stwierdzić należy, iż biorąc pod uwagę wykazaną przez D. W. sytuację majątkową uznać należało, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku koniecznego dla swojego utrzymania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Zarządzenie

1. odpis postanowienia doręczyć wnioskodawczyni,

2. pouczyć wnioskodawczynię o treści art. 259 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

20 listopada 2007 r.Powered by SoftProdukt