drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Umorzenie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie, II SA/Bk 151/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 151/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2005-05-19 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-03-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /przewodniczący/
Stanisław Prutis /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Jerzy Bujko, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.), sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant Elżbieta Stasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi [...] Spółki z o.o. w B. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, -

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem, wydanym na podstawie art. 138 § 1 kpa, art. 50 ust. 1 pkt 4 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia firmy W. sp. z o.o. i (uzupełnionego pismem z dnia 20.01.2005 r.) na postanowienie z dnia [...].11.2004 r., nr [...] Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B., wstrzymującego firmie W. Sp. z o.o. wykonanie robót związanych z realizacją budynku magazynowego usytuowanego na działce nr geod. [...] przy ul. P. [...] w B., z powodu stwierdzonych istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B., utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy przedstawił następujący stan prawny:

Z wniosku z dnia 30.09.2004 r. E. B. i T. S., właścicieli firmy I. spółka cywilna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie odstępstw przy budowie budynku magazynowego na materiały budowlane. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B., po przeprowadzeniu w dniu 31.10.2004 r., oględzin stwierdził istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, który jest integralną częścią decyzji z dnia [...].04.2003 r., nr [...] Prezydenta Miasta B.o pozwoleniu na budowę budynku magazynowego na materiały budowlane na działce ewid. [...], przy ul. P. [...] w B. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego stwierdził odstępstwa polegające na zmianie wymiarów zewnętrznych budynku, zmiany odległości budynku od granicy z działką nr [...], oraz przełożenia samowolnie kabli energetycznych na sąsiednią działkę. W związku z tym wydał w dniu [...].11.2003 r., na podstawie art. 50 ust. 1, 2 i 3 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane z 1994 r., postanowienie nr [...] wstrzymujące roboty budowlane związane z realizacją budynku magazynowego oraz nakazał zabezpieczenie wykonanych robót budowlanych i przedłożenie w terminie 30 dni geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych z uwzględnieniem wykonanego obrysu budynku oraz lokalizacji przełożonej trasy linii istniejącego kabla energetycznego NN, który miał przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, wewnątrz budynku.

W dniu [...].05.2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. wydał, w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, decyzję nr [...] nakazującą inwestorowi określone czynności w celu doprowadzenia przedmiotowej inwestycji do zgodności z prawem. P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. w trybie odwoławczym decyzją z dnia [...].07.2004 r., nr [...] uchylił w/w decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji, z uwagi na fakt, że zaskarżona decyzja została wydana po upływie terminu dwóch miesięcy. W dniu [...] listopada 2004 r. wyrokiem sygn. akt [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w B., Wydział II oddalił skargę pani E. B. i pana T. S. na w/w decyzję organu II instancji.

W dniu [...].11.2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. wszczął ponownie z urzędu postępowanie w sprawie przedmiotowych odstępstw od pozwolenia na budowę z dnia [...].04.2003 r. nr [...] Prezydenta Miasta B. zatwierdzającego projekt budowlany budynku magazynowego na materiały budowlane na działce nr geod. [...] przy ul. P. [...] w B. Po przeprowadzeniu w dniu 26.11.2004 r. ponownych oględzin potwierdzono odstępstwa od zatwierdzonego projektu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w dniu [...].11.2004 r. postanowieniem, w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z dnia 5 grudnia 2003 r., poz. 2016 z późn. zm.) wstrzymał roboty budowlane związane z realizacją budynku magazynowego realizowanego przez W. Sp. z o. o przy ul. P. [...] w B.

Na powyższe postanowienie zostało złożone w dniu 6.12.2004 r. zażalenie przez W. Sp. z o.o. w B. uzupełnione pismem z dnia 20.01.2005 r. Organ odwoławczy rozpatrując w/w zażalenie po przeprowadzeniu w dniu 3.01.2005 r. wizji lokalnej stwierdził, co następuje:

Przedmiotową inwestycję rozpoczęto na podstawie decyzji ostatecznej z dnia [...] lipca 2003 r., nr [...] Wojewody P. utrzymującej w mocy decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia [...].04.2003 r., nr [...] Prezydenta Miasta B.

Organ II instancji po przeprowadzeniu w dniu 3.01.2005 r. wizji lokalnej na działce [...] przy ul. P. [...] w B. potwierdził, że inwestor wykonał przedmiotowy budynek magazynowy zmieniając jego wymiary zewnętrzne w rzucie poziomym z wym. 20,20 m x 9,25 m na wymiar 20,20 m x 9,40 m. Ponadto inwestor kontynuując roboty budowlane po umorzeniu postępowania dokonał olejnych odstępstw takich jak: zmiany wyglądu elewacji budynku tj. od strony szczytowej wykonał dodatkowo wrota stalowe szerokości 3,20 m wraz z oknem (naświetlem), natomiast w ścianie podłużnej od strony podwórza wykonał dodatkowo trzy otwory okienne, rezygnując jednocześnie z wrót stalowych rozsuwanych, a ponadto w ścianie podłużnej zamontował dwoje drzwi o szerokości 3,2 m i 1,5 m.

W ocenie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. wstrzymanie przedmiotowych robót postanowieniem z dnia [...].11.2004 r., nr [...] jest zgodne z prawem. Na podstawie przepisu art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane organ nadzoru budowlanego może wstrzymać postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1. bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia lub

2. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub

3. na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub

4. w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach.

Dokonane przez inwestora W. Sp. z o.o. odstępstwa w postaci zmian charakterystycznych wielkości poprzez zmianę szerokości i zmianę elewacji, zgodnie z przepisem art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego stanowią istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, które w oparciu o przepis art. 36 a ust. 1 Prawo budowlane dopuszczalne jest po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, którego inwestorzy nie uzyskali przed dokonaniem w/w odstępstw.

Stąd też prawidłowo, w oparciu o przepis art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego z 1994 r., organ I instancji wstrzymał inwestorom wykonanie robót budowlanych związanych z budową magazynu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. Spółka z o.o. W. w B. wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego go postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z dnia [...].11.2004 r., nr [...].

Skarżąca Spółka podnosiła następujące zarzuty:

1. niedorzeczność – postanowienie wstrzymuje roboty na budynku zakończonym i zgłoszonym do użytkowania,

2. naruszenie prawa materialnego poprzez naruszenie dyspozycji przepisu art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane, poprzez jego powtórne zastosowanie w sprawie uprzednio prawomocnie zakończonej, oraz jego niewłaściwie stosowanie poprzez przyjęcie, że poczynione przez inwestora odstępstwa są istotne,

3. naruszenie procedury administracyjnej poprzez rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach strony w sprawie uprzednio prawomocnie zakończonej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi podtrzymując argumentację zwartą w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone postanowienie organu I instancji o wstrzymaniu robót budowlanych (utrzymane w mocy przez organ odwoławczy) wydane zostało na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zm.). Zgodnie z przepisem ustępu 4 art. 50 tej ustawy postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50 "a" pkt 2 albo w art. 51 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z akt postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie, postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego Powiatu Grodzkiego w B.o wstrzymaniu robót budowlanych z dnia [...] listopada 2004 r. zostało doręczone Spółce z o.o. W. w dniu 3 grudnia 2004 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma). W tych samych aktach znajduje się także decyzja tego samego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie art. 51 ust. 1 prawa budowlanego – w dniu 7 lutego 2005 r. (nr NB.I.I-7355/34/03), nakazująca Spółce W. wykonanie czynności doprowadzających do zgodności z przepisami wykonane istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego budynku magazynowego materiałów budowlanych. Okoliczność, iż decyzja organu nakładająca obowiązki na inwestora została wydana w dniu 7 lutego 2005 r. została potwierdzona przez pełnomocnika organu na rozprawie sądowej.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż decyzja, wydana na podstawie art. 51 ust. 1 prawa budowlanego, została wydana po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. Postanowienie zostało bowiem doręczone w dniu 3 grudnia 2004 r., a decyzja została wydana 7 lutego 2005 r., czyli po upływie 2 miesięcy i 4 dni od daty doręczenia. Oznacza to, iż postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych utraciło ważność, na mocy art. 50 ust. 4 prawa budowlanego, ze względu na przekroczenie ustawowego terminu 2 miesięcy.

Wobec utraty, z mocy prawa, ważności zaskarżonego postanowienia uznać należy – zdaniem Sądu – iż orzekanie o legalności postanowienia, które utraciło ważność stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt. 3 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie "z innych przyczyn" stało się bezprzedmiotowe. Utrata ważności zaskarżonego postanowienia stanowi - zdaniem Sądu – taką "inną przyczynę" bezprzedmiotowości wydania wyroku w niniejszej sprawie, dlatego też Sąd orzekł, jak w sentencji, na podstawie w/w przepisu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt