drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Inne, Inspektor Ochrony Środowiska, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, IV SA/Wa 767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Stopczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1536/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. Z., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą : "Z." o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi L. Z. , prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą : "Z." na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) stycznia 2008 r., nr : (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na odbiorcę nielegalnie sprowadzonych odpadów postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W skardze z dnia 27 lutego 2008 r. (data nadania : 28 lutego 2008 r.) L.Z., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : "Z." wniosła o uchylenie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) stycznia 2008 r. , utrzymującej w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. z dnia (...) listopada 2007 r. , nakładającej karę pieniężną w wysokości 50 000 zł na skarżącą – jako odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie, bez dokonania zgłoszenia wymaganego na podstawie art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190 z 12 lipca 2006 r.).

W skardze zawarty został również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd rozpatrując przedmiotowy wniosek zważył, iż zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przede wszystkim należy podnieść, że przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków są pojęciami nieostrymi i wiąże się to z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich ogólnej normy i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych każdej indywidualnej sprawy.

Należy zauważyć, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może nastąpić wyłącznie na wniosek strony skarżącej, zatem to na stronie ciąży obowiązek wykazania, przedstawienia w sposób przekonujący, że wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 61 § 3 P.p.s.a.

Obowiązkiem skarżącej było należyte uzasadnienie wniosku oraz wskazanie okoliczności przemawiających za jego uwzględnieniem.

W niniejszej sprawie brak przesłanek do uznania, że ewentualne wykonanie decyzji spowodowałoby dla skarżącej zaistnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody bądź wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków, w rozumieniu art. 61 § 3 P.p.s.a.

Żadne okoliczności w tym zakresie nie zostały bowiem podane przez skarżącą.

Skarżąca wnosząc o wstrzymanie zaskarżonej decyzji podała jedynie podstawę prawną wniosku. Samo powołanie się przez wnioskodawczynię na ustawowe przesłanki, bez wskazania, na czym one polegają w realiach konkretnej sprawy, w żaden sposób nie uzasadnia żądania wniosku (por. B. Dauter "Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego", Lexis Nexis , Warszawa 2008, s. 157).

W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt