drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 689/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 689/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ewa Kamieniecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C., prowadzącego działalność gospodarczą [...] "A" w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W stanie faktycznym sprawy, zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie jej zaskarżenia w drodze skargi do sądu administracyjnego, została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu [...].

Zgodnie z pouczeniem, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu należało wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia w/w decyzji za pośrednictwem organu podatkowego II instancji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w W. OZ w L. Termin ten mijał w dniu [...] (piątek).

Jak wynika z akt sprawy, skarżący nadał skargę w dniu [...] (data stempla pocztowego), przy czym, uczynił to za pośrednictwem organu I instancji, albowiem korespondencję w sprawie skierował na adres Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. OZ w L. Tak zaadresowana skarga wpłynęła na adres organu podatkowego I instancji w dniu [...].

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej przekazał skargę zgodnie z właściwością, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

W rezultacie, skarga wpłynęła do Dyrektora Izby Skarbowej w W. OZ w L. w dniu [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej u.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z treści powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest dochowanie przez wnoszącego skargę trzydziestodniowego terminu, liczonego od dnia odbioru kwestionowanej decyzji organu II instancji.

Dalsze wymogi skutecznego wniesienia skargi precyzuje art. 54 § 1 u.p.s.a. stanowiąc, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.

W stanie faktycznym sprawy organem tym był Dyrektor Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w L. Zgodnie z powyższym, wyłącznie nadanie (złożenie) skargi do tego właśnie organu mogło wywołać skutek procesowy w postaci skutecznego złożenia skargi, o ile nastąpiło to w terminie wskazanym w art. 53 § 1 u.p.s.a.

Nawiązując do ustaleń faktycznych sprawy, wprawdzie skarżący nadał skargę z zachowaniem 30-dniowego terminu o jakim mowa w art. 53 § 1 u.p.s.a., niemniej, uczynił to za pośrednictwem organu podatkowego I instancji, tj. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. OZ w L. Zgodnie z powyższym, skarga została skierowana do organu niewłaściwego w rozumieniu art. art. 54 § 1 u.p.s.a.

Zgodnie z właściwością, tj. na adres Dyrektora Izby Skarbowej skarga strony wpłynęła dopiero w dniu [...], co nastąpiło już z uchybieniem terminu wskazanego w art. 53 § 1 u.p.s.a., który upływał z dniem [...].

Należy podkreślić, iż w sprawie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że skarżący nadał skargę w trzydziestym dniu od dnia doręczenia decyzji organu II instancji, ponieważ dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego w rozumieniu art. 54 § 1 u.p.s.a. Na tym etapie postępowania nie znajdzie bowiem zastosowania tryb przewidziany w art. 65 kpa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1415/07, niepubl.). Za faktyczną datę wniesienia skargi należało zatem przyjąć datę przekazania skargi przez organ I instancji do organu właściwego w sprawie w rozumieniu art. 54 § 1 u.p.s.a., tj. dzień 6 maja 2008 r.

Zestawiając datę doręczenia skarżącemu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. OZ w L. ([...]) z datą skutecznego wniesienia skargi ([...].) należało uznać, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 u.p.s.a., co zgodnie z dyspozycją art. 58 § 1 pkt 2 u.p.s.a. obligowało Sąd do jej odrzucenia.

Zgodnie z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie powołanego przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Nawiązując do treści pisma skarżącego z dnia [.. ] należy wskazać, iż data przekazania skargi do Sądu przez organ (wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi) w trybie art. 54 § 2 u.p.s.a pozostaje bez wpływu dla oceny terminowości jej wniesienia, albowiem, o zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi do Sądu za pośrednictwem organu II instancji (względnie złożenia jej osobiście w biurze podawczym tego organu), o czym stanowi treść art. 54 § 1 u.p.s.a.

Z uwagi na spóźnione wniesienie skargi, wniosek strony o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych należało uznać za bezprzedmiotowy. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 222 u.p.s.a. nie żąda się bowiem opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu.Powered by SoftProdukt