drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, oddalono wniosek o zawieszenie postępowania, II SA/Bd 589/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 589/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-25  
Data wpływu
2008-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Grażyna Malinowska-Wasik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
oddalono wniosek o zawieszenie postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124, art. 125, art. 126, art. 131
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grażyna Malinowska – Wasik po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń budynku postanawia oddalić wniosek o zawieszenie postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. K. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. [...] [...] [...] w B..

W dniu [...] sierpnia 2008 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącej oznaczony datą [...] lipca 2008 r. o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie, ze względu na zły stan zdrowia, do czasu jego poprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm., zw. dalej "ppsa") Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:

1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3;

2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;

4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości;

5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 56.

Jak stanowi z kolei art. 125 ppsa, Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym;

2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej;

3) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;

4) w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście.

Jak wynika z wniosku skarżącej, nie zachodzą w przedmiotowej sprawie przesłanki do zawieszenia postępowania z urzędu. Brak jest również podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 126 ppsa, zgodnie z którym Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, bowiem w przypadku takim zgodę na zawieszenie wyrazić musieliby T. M. oraz M. M., a także Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, a zgody wyżej wymienionych brak.

Podkreślić także należy, iż podniesiony przez wnioskodawczynię, jako przesłanka zawieszenia, stan zdrowia nie stanowi przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowego, bowiem stawiennictwo na rozprawę oraz udział w niej nie są obowiązkowe.

W tym stanie rzeczy Sąd wobec stwierdzenia braku przesłanek do zawieszenia postępowania na podstawie art. 131 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt