drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Przywrócenie terminu Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przywrócono termin do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy
odmówiono wstrzymania wykonania decyzji, III SA/Kr 1016/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 1016/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-03-14  
Data wpływu
2007-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Halina Jakubiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
przywrócono termin do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy
odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 61 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 86, 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. O. o przywrócenie terminu do uzupełnienia dodatkowych dokumentów źródłowych dotyczących stanu majątkowego, dochodów i stanu rodzinnego w sprawie ze skargi A. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie p o s t a n a w i a przywrócić termin do uzupełnienia dodatkowych dokumentów źródłowych dotyczących stanu majątkowego, dochodów i stanu rodzinnego. P O S T A N O W I E N I E Dnia 14 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. O. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dnia 26.11.2007r. A. O. zawarł wniosek o przyznanie mu prawa pomocy

w zakresie całkowitym załączając wypełniony formularz PPF. Po wezwaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (pismem z dnia 16.01.2008r.) do uzupełnienia braków wniosku w postaci dodatkowych oświadczeń i dowodów na uzyskiwanie dochodów i ponoszenie wydatków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, skarżący przedstawił w terminie jedynie pisemne oświadczenie o sytuacji majątkowej

i zaświadczenie o leczeniu w Poradni Diabetologicznej. W piśmie z dnia 21.02.2008r. będącym sprzeciwem od zarządzenia Referendarza Sądowego z dnia 30.01.2008r. (pozostawiającego wniosek A. O. bez rozpoznania) wniósł

o przywrócenie terminu do uzupełnienia pozostałych dokumentów Podał, że wyznaczony termin 7-dniowy na uzupełnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy

z uwagi na jego podeszły wiek (78 lat) oraz ilość i rodzaj żądanych dokumentów źródłowych był terminem zbyt krótkim. Ponadto był chory, co uniemożliwiło mu zgromadzenie stosownych dokumentów. Stan zdrowia poprawił się dopiero 18.02.2008r. Załączył jednocześnie wyszczególnione w wezwaniu Sądu z dnia 16.01.2008r. dokumenty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek A. O. o przywrócenie terminu do uzupełnienia dodatkowych dokumentów źródłowych dotyczących stanu majątkowego, dochodów

i stanu rodzinnego w ocenie Sądu zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ppsa (Dz. U. nr 153, poz. 1271 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, może złożyć wniosek o przywrócenie tego terminu. Art. 87 stanowi natomiast, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu,

w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, przy czym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Co do przesłanek formalnych wniosku należy stwierdzić, że zostały spełnione gdyż skarżący załączył do wniosku wymagane przez Sąd wezwaniem dnia 16.01.2008r. dokumenty a ponadto jak wskazał, uczynił to

w trzecim dniu po ustaniu choroby. Co do przesłanki merytorycznej wniosku – przy założeniu, że wystarczającym jest uprawdopodobnienie okoliczności o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej (czyli nie jest koniecznym ich udowodnienie) – również należy uznać, że została w sprawie spełniona. Braku winy skarżącego w uchybieniu terminu do przedmiotowej czynności należy upatrywać

w chorobie oraz w zaawansowanym wieku skarżącego, które mogą w ocenie Sądu stanowić obiektywną przeszkodę do dokonywania czynności procesowych.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przywrócił termin do uzupełnienia przez A. O. dodatkowych dokumentów źródłowych dotyczących stanu majątkowego, dochodów i stanu rodzinnego.

U Z A S A D N I E N I E

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] znak [...] wydaną na podstawie art. 122 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r. Nr 2, poz. 15), po rozpatrzeniu odwołania A. O., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] znak [...], na mocy której skierowano A. O. na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z uwagi na otrzymanie informacji o zastrzeżeniach w stanie zdrowia mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów.

W skardze wniesionej na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego A. O. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji w oparciu o art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Uzasadnił to niebezpieczeństwem wyrządzenia trudnych bądź niemożliwych do usunięcia skutków wynikających ze stresu, który z kolei wiązałby się ze skierowaniem go na badania lekarskie. Wskazał, że sam fakt uczestniczenia w licznych rozprawach sądowych

w sprawie o rozwód (która ciągnie się parę lat) powoduje u niego spory stres. Ogólnie okoliczność, że skierowanie na badanie wynika z działań jego żony, która powiadomiła organ o okolicznościach dotyczących zdrowia skarżącego, kierując się w tym względzie osobistymi niskimi pobudkami powoduje, że źle znosi całą sytuację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części tego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Należy podkreślić, że do wykazania, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, nie jest wystarczający sam wywód strony. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Bliżej określił to Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 20.12.2004r.

(sygn. GZ 138/2004) stwierdzając, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków zachodzi w przypadku wyrządzenia takiej szkody (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu. A. O. ograniczył się natomiast do ogólnikowego określenia, że skierowanie go na badania lekarskie przełoży się niekorzystnie na jego zdrowie a zwłaszcza stan psychiczny. Okoliczności tych nie można uznać za ustawowe przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji gdyż nie wskazują na wymierną szkodę, są raczej wyrazem opinii A. O. o zaistniałej sytuacji.

Tym samym wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] uznać należało za nieuzasadniony.

Z tego względu, działając na podstawie wyżej przytoczonego przepisu

art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt