drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, II SA/Gd 93/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 93/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-05-08  
Data wpływu
2008-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OZ 265/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1, 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 29 listopada 2007 r. Nr [...]Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nakazania E. M. dokonania rozbiórki betonowej loggi o wymiarach 0,67 na 6,24 m. zrealizowanej w formie dobudowy w poziomie parteru do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 1/Ł, położonego na działkach Nr [...] w miejscowość Z.. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) W uzasadnieniu decyzji wskazano, że skarżąca zrealizowała inwestycję bez pozwolenia na budowę i w wyznaczonym terminie nie wykonała obowiązku przedstawienia dokumentów, nałożonego na podstawie art. 48 ust. 2 prawa budowlanego.

E. M. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wskazując, iż wykonanie decyzji rozbiórkowej wiąże się ze znacznymi kosztami finansowymi, podobnie jak ewentualne przywrócenie stanu poprzedniego. Skarżąca powołała się na swoją trudną sytuację finansową oraz zdrowotną, wskazując, iż w związku z chorobą narządu ruchu ma trudności z przemieszczaniem się i pozbawienie jej możliwości korzystania z loggi będzie stanowiło dla niej znaczne utrudnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje

Zgodnie z art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wykonanie decyzji o rozbiórce dobudowanej przez skarżącą części obiektu budowlanego może spowodować znaczną szkodę, związaną z kosztami prac rozbiórkowych oraz - w razie stwierdzenia wadliwości zaskarżonej decyzji i braku podstaw do dokonania rozbiórki - kosztami wykonania ponownej zabudowy. Nadto wykonanie rozbiórki spowoduje skutki trudne do odwrócenia, jej konsekwencją będzie bowiem konieczność ponownej realizacji robót budowlanych - budowy części budynku.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.Powered by SoftProdukt